2020-02-27
at the Bridges church - d3818.jpg
d3818.jpg
 
d4079.jpg
d4079.jpg
 
d4176a.jpg
d4176a.jpg
 
d4176b.jpg
d4176b.jpg
 
d4191.jpg
d4191.jpg
 
d4191a.jpg
d4191a.jpg
 
mushrooms - d4225.jpg
d4225.jpg
 
d4235.jpg
d4235.jpg
 
d4235a.jpg
d4235a.jpg
 
d4246.jpg
d4246.jpg
 
d4251.jpg
d4251.jpg
 
d4262a.jpg
d4262a.jpg
 
trillium - d4266a.jpg
d4266a.jpg
 
momma tree (deceased) and kids - d4271.jpg
d4271.jpg
 
over the fallen stuff and barbed wire - d4320a.jpg
d4320a.jpg
 
water break - d4398.jpg
d4398.jpg
 
mushrooms - d4584.jpg
d4584.jpg
 
mushrooms - d4584a.jpg
d4584a.jpg
 
mushrooms - d4585.jpg
d4585.jpg
 
forget-me-not? - d4605.jpg
d4605.jpg
 
Crack! - d4616.jpg
d4616.jpg
 
d4621.jpg
d4621.jpg
 
d4624.jpg
d4624.jpg
 
Crack! - d4648.jpg
d4648.jpg
 
d4650.jpg
d4650.jpg
 
J-tree - d4657a.jpg
d4657a.jpg
 
(thanks to Donna Lee) - z4672.jpg
z4672.jpg
 
d4695.jpg
d4695.jpg
 
one tree crawling over another - d4712.jpg
d4712.jpg
 
d4946a.jpg
d4946a.jpg
 
fire damage - d5058.jpg
d5058.jpg
 
fire damage - d5058a.jpg
d5058a.jpg
 
d5064.jpg
d5064.jpg
 
hideout - d5072.jpg
d5072.jpg
 
hideout - d5074.jpg
d5074.jpg
 
‚ÄéMethuselah tree - d5077.jpg
d5077.jpg
 
one tree grabbed another? - d5223.jpg
d5223.jpg
 
J-tree - d5224.jpg
d5224.jpg
 
telling ranger about need for trail maintenance - d5408.jpg
d5408.jpg
 
Pictures from other Hikes