Hakodate - port   —   Hakodate   —   Vladivostok   —   Vladivostok - port   —   Aomori - port   —   Aomori - 1   —   Aomori - Nebuta museum   —   Aomori - Sannai-Maruyama   —   Aomori - shrine   —   the galley   —   at sea   —   Tokyo   —   Yokohama   —   onboard   —   Yokohama - port   —   Akita - port   —   Kakunodate Samurai Town   —   Akita   —   Akita - Kanto Matsuri   —   Aomori - 2   —   Aomori - Nebuta Matsuri   —   Sakaiminato - Izumo Grand Shrine   —   Sakaiminato - Shimane Museum of Ancient Izumo   —   Sakaiminato   —   Izumo Hinomisaki Lighthouse   —   Sakaiminato - port   —   Gyeong-ju burial mounds   —   Gyeong-ju   —   Gyeong-ju National Museum   —   Busan - port   —   Gyeong-ju - Bulguksa   —   Busan   —   Haneda   —   Kochi - Ryugado Cave   —   Kochi   —   Tokushima   —   Tokushima - port       [index]
2018-08-07
obon floats - f5465.jpg
f5465.jpg
 
obon floats - f5466.jpg
f5466.jpg
 
obon floats - f5468.jpg
f5468.jpg
 
obon floats - triangle building - f5471.jpg
f5471.jpg
 
obon floats - f5473.jpg
f5473.jpg
 
fireworks - f5474.jpg
f5474.jpg
 
fireworks - f5477.jpg
f5477.jpg
 
fireworks - f5486.jpg
f5486.jpg
 
fireworks - f5499.jpg
f5499.jpg
 
fireworks - f5505.jpg
f5505.jpg
 
fireworks - f5516.jpg
f5516.jpg
 
fireworks - f5520.jpg
f5520.jpg
 
fireworks - f5521.jpg
f5521.jpg
 
fireworks - f5530.jpg
f5530.jpg
 
fireworks - f5532.jpg
f5532.jpg
 
fireworks - f5535.jpg
f5535.jpg
 
fireworks - f5542.jpg
f5542.jpg
 
fireworks - f5548.jpg
f5548.jpg
 
fireworks - f5551.jpg
f5551.jpg
 
fireworks - f5553.jpg
f5553.jpg
 
fireworks - f5564.jpg
f5564.jpg
 
fireworks - f5568.jpg
f5568.jpg
 
fireworks - f5572.jpg
f5572.jpg
 
fireworks - f5585.jpg
f5585.jpg
 
fireworks - f5586.jpg
f5586.jpg
 
fireworks - f5595.jpg
f5595.jpg
 
fireworks - f5599.jpg
f5599.jpg
 
fireworks - f5603.jpg
f5603.jpg
 
fireworks - f5604.jpg
f5604.jpg
 
fireworks - f5612.jpg
f5612.jpg
 
fireworks - f5617.jpg
f5617.jpg
 
fireworks - f5619.jpg
f5619.jpg
 
fireworks - f5622.jpg
f5622.jpg
 
fireworks - f5623.jpg
f5623.jpg
 
fireworks - f5628.jpg
f5628.jpg
 
fireworks - f5639.jpg
f5639.jpg
 
fireworks - f5640.jpg
f5640.jpg
 
fireworks - f5641.jpg
f5641.jpg
 
fireworks - f5645.jpg
f5645.jpg
 
fireworks - f5646.jpg
f5646.jpg
 
fireworks - f5647.jpg
f5647.jpg
 
Hakodate - port   —   Hakodate   —   Vladivostok   —   Vladivostok - port   —   Aomori - port   —   Aomori - 1   —   Aomori - Nebuta museum   —   Aomori - Sannai-Maruyama   —   Aomori - shrine   —   the galley   —   at sea   —   Tokyo   —   Yokohama   —   onboard   —   Yokohama - port   —   Akita - port   —   Kakunodate Samurai Town   —   Akita   —   Akita - Kanto Matsuri   —   Aomori - 2   —   Aomori - Nebuta Matsuri   —   Sakaiminato - Izumo Grand Shrine   —   Sakaiminato - Shimane Museum of Ancient Izumo   —   Sakaiminato   —   Izumo Hinomisaki Lighthouse   —   Sakaiminato - port   —   Gyeong-ju burial mounds   —   Gyeong-ju   —   Gyeong-ju National Museum   —   Busan - port   —   Gyeong-ju - Bulguksa   —   Busan   —   Haneda   —   Kochi - Ryugado Cave   —   Kochi   —   Tokushima   —   Tokushima - port       [index]