Hakodate - port   —   Hakodate   —   Vladivostok   —   Vladivostok - port   —   Aomori - port   —   Aomori - 1   —   Aomori - Nebuta museum   —   Aomori - Sannai-Maruyama   —   Aomori - shrine   —   the galley   —   at sea   —   Tokyo   —   Yokohama   —   onboard   —   Yokohama - port   —   Akita - port   —   Kakunodate Samurai Town   —   Akita   —   Akita - Kanto Matsuri   —   Aomori - 2   —   Aomori - Nebuta Matsuri   —   Sakaiminato - Izumo Grand Shrine   —   Sakaiminato - Shimane Museum of Ancient Izumo   —   Sakaiminato   —   Izumo Hinomisaki Lighthouse   —   Sakaiminato - port   —   Gyeong-ju burial mounds   —   Gyeong-ju   —   Gyeong-ju National Museum   —   Busan - port   —   Gyeong-ju - Bulguksa   —   Busan   —   Haneda   —   Kochi - Ryugado Cave   —   Kochi   —   Tokushima   —   Tokushima - port       [index]
2018-08-02
maps - f4789.jpg
f4789.jpg
 
museum - f4790.jpg
f4790.jpg
 
museum - f4792.jpg
f4792.jpg
 
museum - f4793.jpg
f4793.jpg
 
museum - f4795.jpg
f4795.jpg
 
museum - f4797.jpg
f4797.jpg
 
museum - f4798.jpg
f4798.jpg
 
museum - f4799.jpg
f4799.jpg
 
museum - f4801.jpg
f4801.jpg
 
museum - f4803.jpg
f4803.jpg
 
museum - f4805.jpg
f4805.jpg
 
museum - taiko drums - f4806.jpg
f4806.jpg
 
museum - f4807.jpg
f4807.jpg
 
museum - f4808.jpg
f4808.jpg
 
museum - f4810.jpg
f4810.jpg
 
museum - taiko drums - f4811.jpg
f4811.jpg
 
museum - f4812.jpg
f4812.jpg
 
museum - f4813.jpg
f4813.jpg
 
museum - f4815.jpg
f4815.jpg
 
museum - f4817.jpg
f4817.jpg
 
museum - f4818.jpg
f4818.jpg
 
museum - f4819.jpg
f4819.jpg
 
museum - f4820.jpg
f4820.jpg
 
museum - f4821.jpg
f4821.jpg
 
Hakodate - port   —   Hakodate   —   Vladivostok   —   Vladivostok - port   —   Aomori - port   —   Aomori - 1   —   Aomori - Nebuta museum   —   Aomori - Sannai-Maruyama   —   Aomori - shrine   —   the galley   —   at sea   —   Tokyo   —   Yokohama   —   onboard   —   Yokohama - port   —   Akita - port   —   Kakunodate Samurai Town   —   Akita   —   Akita - Kanto Matsuri   —   Aomori - 2   —   Aomori - Nebuta Matsuri   —   Sakaiminato - Izumo Grand Shrine   —   Sakaiminato - Shimane Museum of Ancient Izumo   —   Sakaiminato   —   Izumo Hinomisaki Lighthouse   —   Sakaiminato - port   —   Gyeong-ju burial mounds   —   Gyeong-ju   —   Gyeong-ju National Museum   —   Busan - port   —   Gyeong-ju - Bulguksa   —   Busan   —   Haneda   —   Kochi - Ryugado Cave   —   Kochi   —   Tokushima   —   Tokushima - port       [index]