Hakodate - port   —   Hakodate   —   Vladivostok   —   Vladivostok - port   —   Aomori - port   —   Aomori - 1   —   Aomori - Nebuta museum   —   Aomori - Sannai-Maruyama   —   Aomori - shrine   —   the galley   —   at sea   —   Tokyo   —   Yokohama   —   onboard   —   Yokohama - port   —   Akita - port   —   Kakunodate Samurai Town   —   Akita   —   Akita - Kanto Matsuri   —   Aomori - 2   —   Aomori - Nebuta Matsuri   —   Sakaiminato - Izumo Grand Shrine   —   Sakaiminato - Shimane Museum of Ancient Izumo   —   Sakaiminato   —   Izumo Hinomisaki Lighthouse   —   Sakaiminato - port   —   Gyeong-ju burial mounds   —   Gyeong-ju   —   Gyeong-ju National Museum   —   Busan - port   —   Gyeong-ju - Bulguksa   —   Busan   —   Haneda   —   Kochi - Ryugado Cave   —   Kochi   —   Tokushima   —   Tokushima - port       [index]
2018-08-10
ships - f5898.jpg
f5898.jpg
 
ocean - f5899.jpg
f5899.jpg
 
ocean - f5900.jpg
f5900.jpg
 
ships - f5903.jpg
f5903.jpg
 
bridges - f5907.jpg
f5907.jpg
 
skyline - f5908.jpg
f5908.jpg
 
skyline - f5912.jpg
f5912.jpg
 
skyline - f5913.jpg
f5913.jpg
 
skyline - f5914.jpg
f5914.jpg
 
skyline - f5915.jpg
f5915.jpg
 
skyline - "Welcome to Busan" - f5916.jpg
f5916.jpg
 
dock - f5917.jpg
f5917.jpg
 
dock - f5918.jpg
f5918.jpg
 
dock - f5919.jpg
f5919.jpg
 
dock - f5920.jpg
f5920.jpg
 
design - f5921.jpg
f5921.jpg
 
dock - f5922.jpg
f5922.jpg
 
dock - n1362.jpg
n1362.jpg
 
dock - n1366.jpg
n1366.jpg
 
dock - n1368.jpg
n1368.jpg
 
dock - tour busses - f5923.jpg
f5923.jpg
 
skyline - f6113.jpg
f6113.jpg
 
ships - f6114.jpg
f6114.jpg
 
skyline - f6115.jpg
f6115.jpg
 
skyline - f6116.jpg
f6116.jpg
 
ships - f6119.jpg
f6119.jpg
 
bridges - f6120.jpg
f6120.jpg
 
bridges - f6125.jpg
f6125.jpg
 
bridges - f6127.jpg
f6127.jpg
 
bridges - f6130.jpg
f6130.jpg
 
bridges - f6131.jpg
f6131.jpg
 
skyline - f6133.jpg
f6133.jpg
 
dock - f6134.jpg
f6134.jpg
 
dock - f6136.jpg
f6136.jpg
 
dock - f6137.jpg
f6137.jpg
 
boats - f6141.jpg
f6141.jpg
 
ships - f6142.jpg
f6142.jpg
 
ship - from land - f6144.jpg
f6144.jpg
 
skyline - f6145.jpg
f6145.jpg
 
skyline - f6147.jpg
f6147.jpg
 
boats - f6148.jpg
f6148.jpg
 
ships - f6150.jpg
f6150.jpg
 
skyline - f6151.jpg
f6151.jpg
 
boats - pilot - f6154.jpg
f6154.jpg
 
boats - f6155.jpg
f6155.jpg
 
buildings - f6158.jpg
f6158.jpg
 
buildings - d7444a.jpg
d7444a.jpg
 
buildings - d7445.jpg
d7445.jpg
 
lighthouse - d7448.jpg
d7448.jpg
 
Hakodate - port   —   Hakodate   —   Vladivostok   —   Vladivostok - port   —   Aomori - port   —   Aomori - 1   —   Aomori - Nebuta museum   —   Aomori - Sannai-Maruyama   —   Aomori - shrine   —   the galley   —   at sea   —   Tokyo   —   Yokohama   —   onboard   —   Yokohama - port   —   Akita - port   —   Kakunodate Samurai Town   —   Akita   —   Akita - Kanto Matsuri   —   Aomori - 2   —   Aomori - Nebuta Matsuri   —   Sakaiminato - Izumo Grand Shrine   —   Sakaiminato - Shimane Museum of Ancient Izumo   —   Sakaiminato   —   Izumo Hinomisaki Lighthouse   —   Sakaiminato - port   —   Gyeong-ju burial mounds   —   Gyeong-ju   —   Gyeong-ju National Museum   —   Busan - port   —   Gyeong-ju - Bulguksa   —   Busan   —   Haneda   —   Kochi - Ryugado Cave   —   Kochi   —   Tokushima   —   Tokushima - port       [index]