Hakodate - port   —   Hakodate   —   Vladivostok   —   Vladivostok - port   —   Aomori - port   —   Aomori - 1   —   Aomori - Nebuta museum   —   Aomori - Sannai-Maruyama   —   Aomori - shrine   —   the galley   —   at sea   —   Tokyo   —   Yokohama   —   onboard   —   Yokohama - port   —   Akita - port   —   Kakunodate Samurai Town   —   Akita   —   Akita - Kanto Matsuri   —   Aomori - 2   —   Aomori - Nebuta Matsuri   —   Sakaiminato - Izumo Grand Shrine   —   Sakaiminato - Shimane Museum of Ancient Izumo   —   Sakaiminato   —   Izumo Hinomisaki Lighthouse   —   Sakaiminato - port   —   Gyeong-ju burial mounds   —   Gyeong-ju   —   Gyeong-ju National Museum   —   Busan - port   —   Gyeong-ju - Bulguksa   —   Busan   —   Haneda   —   Kochi - Ryugado Cave   —   Kochi   —   Tokushima   —   Tokushima - port       [index]
2018-08-10
maps - f6033.jpg
f6033.jpg
 
plants - f6034.jpg
f6034.jpg
 
plants - f6035.jpg
f6035.jpg
 
shrine - f6037.jpg
f6037.jpg
 
shrine - guarding the gate - f6038.jpg
f6038.jpg
 
shrine - guarding the gate - f6039.jpg
f6039.jpg
 
shrine - at the guard's feet - f6040.jpg
f6040.jpg
 
shrine - f6041.jpg
f6041.jpg
 
shrine - f6042.jpg
f6042.jpg
 
shrine - f6043.jpg
f6043.jpg
 
shrine - f6044.jpg
f6044.jpg
 
shrine - f6045.jpg
f6045.jpg
 
shrine - f6046.jpg
f6046.jpg
 
shrine - f6047.jpg
f6047.jpg
 
shrine - f6048.jpg
f6048.jpg
 
plants - f6050.jpg
f6050.jpg
 
shrine - f6051.jpg
f6051.jpg
 
shrine - f6052.jpg
f6052.jpg
 
shrine - f6053.jpg
f6053.jpg
 
shrine - f6054.jpg
f6054.jpg
 
Hakodate - port   —   Hakodate   —   Vladivostok   —   Vladivostok - port   —   Aomori - port   —   Aomori - 1   —   Aomori - Nebuta museum   —   Aomori - Sannai-Maruyama   —   Aomori - shrine   —   the galley   —   at sea   —   Tokyo   —   Yokohama   —   onboard   —   Yokohama - port   —   Akita - port   —   Kakunodate Samurai Town   —   Akita   —   Akita - Kanto Matsuri   —   Aomori - 2   —   Aomori - Nebuta Matsuri   —   Sakaiminato - Izumo Grand Shrine   —   Sakaiminato - Shimane Museum of Ancient Izumo   —   Sakaiminato   —   Izumo Hinomisaki Lighthouse   —   Sakaiminato - port   —   Gyeong-ju burial mounds   —   Gyeong-ju   —   Gyeong-ju National Museum   —   Busan - port   —   Gyeong-ju - Bulguksa   —   Busan   —   Haneda   —   Kochi - Ryugado Cave   —   Kochi   —   Tokushima   —   Tokushima - port       [index]