[index]
11-04 - flight - food, meals - f3603.jpg
f3603.jpg
 
11-04 - flight - food, meals - f3605.jpg
f3605.jpg
 
11-05 - road - North Island - misc - amusement park? - f3607.jpg
f3607.jpg
 
11-05 - road - North Island - food, meals - Good lemonish stuff - f3609.jpg
f3609.jpg
 
11-05 - road - North Island - buildings - power plant - f3610.jpg
f3610.jpg
 
11-05 - road - North Island - buildings - pit stop - f3611.jpg
f3611.jpg
 
11-05 - Hamilton - buildings - buildings - f3613.jpg
f3613.jpg
 
11-05 - Hamilton - people - f3615.jpg
f3615.jpg
 
11-05 - Hamilton - flowers - f3619.jpg
f3619.jpg
 
11-05 - Hamilton - flowers - f3620.jpg
f3620.jpg
 
11-05 - Hamilton - flowers - flax blooming - f3621.jpg
f3621.jpg
 
11-05 - Hamilton - water - f3622.jpg
f3622.jpg
 
11-05 - Hamilton - water - f3623.jpg
f3623.jpg
 
11-05 - Hamilton - water - f3625.jpg
f3625.jpg
 
11-05 - Hamilton - water - f3626.jpg
f3626.jpg
 
11-05 - Hamilton - water - f3629.jpg
f3629.jpg
 
11-05 - Hamilton - food, meals - Italian - f3630.jpg
f3630.jpg
 
11-05 - Hamilton - art & statues - f3632.jpg
f3632.jpg
 
11-05 - Hamilton - art & statues - f3634.jpg
f3634.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - signs - f3636.jpg
f3636.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - trees - and bird - f3638.jpg
f3638.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - signs - f3640.jpg
f3640.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - plants - rhododendron - f3641.jpg
f3641.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - plants - f3642.jpg
f3642.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - flowers - f3643.jpg
f3643.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - flowers - f3644.jpg
f3644.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - flowers - foxglove - f3645.jpg
f3645.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - flowers - double columbine? - f3646.jpg
f3646.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - flowers - f3647.jpg
f3647.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - birds - f3649.jpg
f3649.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - flowers - sweet shrub - f3650.jpg
f3650.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - plants - quite a pruning job - f3651.jpg
f3651.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - plants - hosta - f3652.jpg
f3652.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - animals - koi - f3653.jpg
f3653.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - plants - bamboo - f3654.jpg
f3654.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - art & statues - f3655.jpg
f3655.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - trees - f3656.jpg
f3656.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - art & statues - f3659.jpg
f3659.jpg
 
11-05 - Hamilton Gardens - art & statues - f3660.jpg
f3660.jpg
 
11-05 - Maori Garden - Maori - Maori fence? - f3661.jpg
f3661.jpg
 
11-05 - Maori Garden - Maori - f3662.jpg
f3662.jpg
 
11-05 - Maori Garden - Maori - f3663.jpg
f3663.jpg
 
11-05 - Maori Garden - Maori - f3664.jpg
f3664.jpg
 
11-05 - Maori Garden - Maori - a way to build a fenc - f3665.jpg
f3665.jpg
 
11-05 - Maori Garden - Maori - food storage - f3666.jpg
f3666.jpg
 
11-05 - Maori Garden - Maori - food storage - f3667.jpg
f3667.jpg
 
11-05 - Maori Garden - Maori - food storage - f3668.jpg
f3668.jpg
 
11-05 - Maori Garden - Maori - food storage - f3669.jpg
f3669.jpg
 
11-05 - Maori Garden - trees - f3671.jpg
f3671.jpg
 
11-05 - Maori Garden - art & statues - f3672.jpg
f3672.jpg
 
11-05 - Maori Garden - Maori - f3673.jpg
f3673.jpg
 
11-05 - road - North Island - trees - f3677.jpg
f3677.jpg
 
11-05 - road - North Island - trees - f3678.jpg
f3678.jpg
 
11-05 - road - North Island - curiosities - f3683.jpg
f3683.jpg
 
11-05 - road - North Island - curiosities - f3684.jpg
f3684.jpg
 
11-05 - road - North Island - curiosities - f3686.jpg
f3686.jpg
 
11-05 - road - North Island - curiosities - f3687.jpg
f3687.jpg
 
11-05 - road - North Island - curiosities - f3690.jpg
f3690.jpg
 
11-06 - road - North Island - mountains - protect against rock slide - f3694.jpg
f3694.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - hike - Hongi's Track - f3699.jpg
f3699.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - epiphytes - f3701.jpg
f3701.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - f3703.jpg
f3703.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - big fern - f3711.jpg
f3711.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - "hen and chickens" - f3712.jpg
f3712.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - plants - f3713.jpg
f3713.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - f3714.jpg
f3714.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - flowers - f3715.jpg
f3715.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - f3716.jpg
f3716.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - closeup of towering fern - f3717.jpg
f3717.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - trees - f3719.jpg
f3719.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - trees - reminiscent of mangrove swamp - f3721.jpg
f3721.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - trees - f3722.jpg
f3722.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - people - f3723.jpg
f3723.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - fungus - f3732.jpg
f3732.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - plants - debris from big fern - f3733.jpg
f3733.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - trees - f3734.jpg
f3734.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - flowers - f3735.jpg
f3735.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - epiphyte - f3737.jpg
f3737.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - epiphytes - f3738.jpg
f3738.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - people - f3739.jpg
f3739.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - trees - "and she crawled into that hole in the tree and..." - f3745.jpg
f3745.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - birds - a pidgeon - f3751.jpg
f3751.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - f3753.jpg
f3753.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - fungus - f3754.jpg
f3754.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - trees - f3755.jpg
f3755.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - plants - f3756.jpg
f3756.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - f3758.jpg
f3758.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - plants - f3759.jpg
f3759.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - ferns, palms, epiphytes - f3762.jpg
f3762.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - trees - f3767.jpg
f3767.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - trees - f3768.jpg
f3768.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - people - Judy was great at leading us botanically - f3770.jpg
f3770.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - trees - f3772.jpg
f3772.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - trees - f3773.jpg
f3773.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - people - f3775.jpg
f3775.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - fungus - f3776.jpg
f3776.jpg
 
11-06 - Hinehopu Scenic Reserve - people - f3778.jpg
f3778.jpg
 
11-06 - Okere Falls - signs - f3780.jpg
f3780.jpg
 
11-06 - Okere Falls - people - f3782.jpg
f3782.jpg
 
11-06 - Okere Falls - water - f3783.jpg
f3783.jpg
 
11-06 - Okere Falls - ferns, palms, epiphytes - f3784.jpg
f3784.jpg
 
11-06 - Okere Falls - water - f3786.jpg
f3786.jpg
 
11-06 - Okere Falls - ferns, palms, epiphytes - f3787.jpg
f3787.jpg
 
11-06 - Okere Falls - ferns, palms, epiphytes - f3789.jpg
f3789.jpg
 
11-06 - Okere Falls - water - f3791.jpg
f3791.jpg
 
11-06 - Okere Falls - flowers - buttercups - f3793.jpg
f3793.jpg
 
11-06 - Okere Falls - people - f3795.jpg
f3795.jpg
 
11-06 - Okere Falls - animals - f3797.jpg
f3797.jpg
 
11-06 - Rotorua Museum - buildings - f3800.jpg
f3800.jpg
 
11-06 - Rotorua Museum - people - f3801.jpg
f3801.jpg
 
11-06 - Rotorua Museum - buildings - f3805.jpg
f3805.jpg
 
11-06 - Rotorua Museum - structures - f3806.jpg
f3806.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - signs - f3809.jpg
f3809.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3810.jpg
f3810.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3814.jpg
f3814.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3815.jpg
f3815.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3816.jpg
f3816.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3818.jpg
f3818.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3820.jpg
f3820.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3821.jpg
f3821.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3830.jpg
f3830.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3831.jpg
f3831.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3835.jpg
f3835.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3836.jpg
f3836.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3838.jpg
f3838.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3839.jpg
f3839.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3843.jpg
f3843.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3844.jpg
f3844.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3846.jpg
f3846.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3847.jpg
f3847.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3848.jpg
f3848.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3849.jpg
f3849.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - geothermal - f3852.jpg
f3852.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3853.jpg
f3853.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3854.jpg
f3854.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - birds - kiwi and egg (stuffed) - f3856.jpg
f3856.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3858.jpg
f3858.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3859.jpg
f3859.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3862.jpg
f3862.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3863.jpg
f3863.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - people - f3867.jpg
f3867.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - art & statues - Maori carving - f3872.jpg
f3872.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - art & statues - f3873.jpg
f3873.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - art & statues - training - f3874.jpg
f3874.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - Maori - f3878.jpg
f3878.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - Maori - f3879.jpg
f3879.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - Maori - f3880.jpg
f3880.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - Maori - f3884.jpg
f3884.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - Maori - f3888.jpg
f3888.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - Maori - f3889.jpg
f3889.jpg
 
11-07 - Te Puia (Te Whakarewarewatangaoteopetauaawahiao) - Maori - f3895.jpg
f3895.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - hike - f3900.jpg
f3900.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - flowers - f3902.jpg
f3902.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - flowers - f3903.jpg
f3903.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - trees - f3911.jpg
f3911.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - hike - f3913.jpg
f3913.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - hike - f3914.jpg
f3914.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - ferns, palms, epiphytes - f3916.jpg
f3916.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - trees - f3918.jpg
f3918.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - ferns, palms, epiphytes - f3920.jpg
f3920.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - ferns, palms, epiphytes - f3926.jpg
f3926.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3927.jpg
f3927.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3931.jpg
f3931.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3932.jpg
f3932.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3933.jpg
f3933.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - mountains - f3935.jpg
f3935.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - mountains - f3936.jpg
f3936.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - ferns, palms, epiphytes - f3937.jpg
f3937.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3938.jpg
f3938.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3939.jpg
f3939.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3940.jpg
f3940.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3942.jpg
f3942.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3943.jpg
f3943.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3944.jpg
f3944.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3946.jpg
f3946.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - mountains - xx - f3947.jpg
f3947.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - mountains - xx - f3948.jpg
f3948.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - scenery - f3949.jpg
f3949.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - scenery - f3950.jpg
f3950.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - scenery - f3951.jpg
f3951.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - buildings - ranger's house - f3952.jpg
f3952.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - birds - f3954.jpg
f3954.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - birds - f3955.jpg
f3955.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - birds - f3961.jpg
f3961.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - scenery - f3962.jpg
f3962.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - scenery - f3963.jpg
f3963.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - scenery - f3964.jpg
f3964.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - scenery - f3966.jpg
f3966.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - scenery - f3967.jpg
f3967.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - structures - geodetic survey post - f3968.jpg
f3968.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - structures - geodetic survey post - f3969.jpg
f3969.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - art & statues - f3971.jpg
f3971.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - art & statues - f3972.jpg
f3972.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - people - f3974.jpg
f3974.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - mountains - f3976.jpg
f3976.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - mountains - f3977.jpg
f3977.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - mountains - f3978.jpg
f3978.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - animals - f3983.jpg
f3983.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - signs - f3985.jpg
f3985.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - mountains - f3986.jpg
f3986.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - water - f3987.jpg
f3987.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - misc - f3989.jpg
f3989.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - plants - f3991.jpg
f3991.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - water - f3992.jpg
f3992.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - mountains - f3993.jpg
f3993.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - mountains - f3995.jpg
f3995.jpg
 
11-07 - Rainbow Mountain - signs - f3998.jpg
f3998.jpg
 
11-08 - Waiotapu mud pools - geothermal - f4003.jpg
f4003.jpg
 
11-08 - Waiotapu mud pools - geothermal - f4005.jpg
f4005.jpg
 
11-08 - Waiotapu mud pools - people - f4012.jpg
f4012.jpg
 
11-08 - Waiotapu mud pools - structures - plastic / chicken wire -- non-slip - f4015.jpg
f4015.jpg
 
11-08 - Waiotapu mud pools - geothermal - f4018.jpg
f4018.jpg
 
11-08 - Waiotapu mud pools - geothermal - f4020.jpg
f4020.jpg
 
11-08 - Waiotapu mud pools - geothermal - f4022.jpg
f4022.jpg
 
11-08 - Waiotapu mud pools - geothermal - f4023.jpg
f4023.jpg
 
11-08 - Waiotapu mud pools - geothermal - f4025.jpg
f4025.jpg
 
11-08 - Waiotapu mud pools - people - f4028.jpg
f4028.jpg
 
11-08 - road - North Island - buildings - milk processing factory? - f4037.jpg
f4037.jpg
 
11-08 - road - North Island - trees - wind-break - f4040.jpg
f4040.jpg
 
11-08 - road - North Island - geothermal - geothermal cooling towers - f4044.jpg
f4044.jpg
 
11-08 - road - North Island - geothermal - geothermal cooling tower - f4049.jpg
f4049.jpg
 
11-08 - road - North Island - geothermal - geothermal cooling tower - f4050.jpg
f4050.jpg
 
11-08 - road - North Island - trees - wind break - f4053.jpg
f4053.jpg
 
11-08 - road - North Island - trees - wind break - f4057.jpg
f4057.jpg
 
11-08 - road - North Island - trees - wind break - second generation coming? - f4060.jpg
f4060.jpg
 
11-08 - road - North Island - trees - f4064.jpg
f4064.jpg
 
11-08 - road - North Island - animals - rat-proof fence - f4067.jpg
f4067.jpg
 
11-08 - Honey stop - people - f4069.jpg
f4069.jpg
 
11-08 - Honey stop - food, meals - f4070.jpg
f4070.jpg
 
11-08 - Honey stop - misc - f4071.jpg
f4071.jpg
 
11-08 - Honey stop - curiosities - coffee cup includes corregated insulation - f4073.jpg
f4073.jpg
 
11-08 - Volcanic Activity Centre - signs - f4074.jpg
f4074.jpg
 
11-08 - Volcanic Activity Centre - signs - f4075.jpg
f4075.jpg
 
11-08 - Volcanic Activity Centre - signs - f4077.jpg
f4077.jpg
 
11-08 - Volcanic Activity Centre - people - f4079.jpg
f4079.jpg
 
11-08 - Volcanic Activity Centre - signs - f4080.jpg
f4080.jpg
 
11-08 - Volcanic Activity Centre - misc - Rotorua mud - f4081.jpg
f4081.jpg
 
11-08 - Volcanic Activity Centre - signs - f4082.jpg
f4082.jpg
 
11-08 - road - North Island - curiosities - f4084.jpg
f4084.jpg
 
11-08 - road - North Island - misc - airport - f4085.jpg
f4085.jpg
 
11-08 - road - North Island - plants - broom: pretty, but invasive - f4086.jpg
f4086.jpg
 
11-08 - road - North Island - people - f4088.jpg
f4088.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - f4091.jpg
f4091.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - f4093.jpg
f4093.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - f4095.jpg
f4095.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - f4096.jpg
f4096.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - f4097.jpg
f4097.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - f4098.jpg
f4098.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - f4100.jpg
f4100.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - f4103.jpg
f4103.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - s4167.jpg
s4167.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - s4208.jpg
s4208.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - s4313.jpg
s4313.jpg
 
11-08 - Huka Falls - waterfalls - s4315.jpg
s4315.jpg
 
11-08 - road - North Island - scenery - f4385.jpg
f4385.jpg
 
11-08 - road - North Island - mountains - f4386.jpg
f4386.jpg
 
11-08 - road - North Island - curiosities - f4388.jpg
f4388.jpg
 
11-08 - road - North Island - curiosities - skateboard park - f4395.jpg
f4395.jpg
 
11-08 - road - North Island - mountains - f4415.jpg
f4415.jpg
 
11-08 - road - North Island - transportation - uzabus? - f4417.jpg
f4417.jpg
 
11-08 - road - North Island - curiosities - diff way to protet hi-tension wires - f4418.jpg
f4418.jpg
 
11-08 - road - North Island - transportation - Eh? - f4420.jpg
f4420.jpg
 
11-08 - road - North Island - curiosities - f4421.jpg
f4421.jpg
 
11-08 - road - North Island - animals - f4427.jpg
f4427.jpg
 
11-08 - road - North Island - animals - f4432.jpg
f4432.jpg
 
11-08 - road - North Island - animals - f4434.jpg
f4434.jpg
 
11-08 - road - North Island - animals - sheep paths - f4436.jpg
f4436.jpg
 
11-08 - road - North Island - art & statues - f4438.jpg
f4438.jpg
 
11-08 - road - North Island - historical - f4439.jpg
f4439.jpg
 
11-08 - road - North Island - misc - f4440.jpg
f4440.jpg
 
11-08 - road - North Island - misc - f4442.jpg
f4442.jpg
 
11-08 - road - North Island - food, meals - lunch stop - f4443.jpg
f4443.jpg
 
11-08 - road - North Island - curiosities - why foaming - f4444.jpg
f4444.jpg
 
11-08 - road - North Island - misc - lunch spot - f4445.jpg
f4445.jpg
 
11-08 - road - North Island - food, meals - lunch spot - f4447.jpg
f4447.jpg
 
11-08 - road - North Island - food, meals - lunch spot - f4448.jpg
f4448.jpg
 
11-08 - road - North Island - food, meals - lunch spot - f4449.jpg
f4449.jpg
 
11-08 - road - North Island - scenery - f4455.jpg
f4455.jpg
 
11-08 - road - North Island - planes - f4457.jpg
f4457.jpg
 
11-08 - road - North Island - scenery - river bank; cemetery - f4464.jpg
f4464.jpg
 
11-08 - road - North Island - animals - cows coming in for a milking - f4476.jpg
f4476.jpg
 
11-08 - road - North Island - historical - f4479.jpg
f4479.jpg
 
11-08 - road - North Island - curiosities - f4480.jpg
f4480.jpg
 
11-08 - road - North Island - buildings - f4481.jpg
f4481.jpg
 
11-08 - road - North Island - transportation - f4482.jpg
f4482.jpg
 
11-08 - road - North Island - transportation - f4483.jpg
f4483.jpg
 
11-08 - road - North Island - curiosities - f4484.jpg
f4484.jpg
 
11-08 - road - North Island - trees - neatly trimmed wind break - f4489.jpg
f4489.jpg
 
11-08 - road - North Island - buildings - f4490.jpg
f4490.jpg
 
11-08 - Wellington - structures - bike rack - f4493.jpg
f4493.jpg
 
11-08 - Wellington - transportation - metro rail - f4494.jpg
f4494.jpg
 
11-08 - Wellington - transportation - metro rail - f4496.jpg
f4496.jpg
 
11-08 - Wellington - scenery - f4498.jpg
f4498.jpg
 
11-08 - Wellington - buildings - f4506.jpg
f4506.jpg
 
11-08 - Wellington - curiosities - ferns block the way? - f4510.jpg
f4510.jpg
 
11-09 - Wellington - buildings - f4513.jpg
f4513.jpg
 
11-09 - Wellington - hike - f4514.jpg
f4514.jpg
 
11-09 - Wellington - hike - f4515.jpg
f4515.jpg
 
11-09 - Wellington - transportation - cable car to top of garden - f4518.jpg
f4518.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - transportation - cable car to top of garden - f4520.jpg
f4520.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - transportation - f4526.jpg
f4526.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4528.jpg
f4528.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - transportation - f4529.jpg
f4529.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - going back dwn - f4530.jpg
f4530.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - birds - kaka? - f4532.jpg
f4532.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4535.jpg
f4535.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4536.jpg
f4536.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4537.jpg
f4537.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4538.jpg
f4538.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - trees - f4539.jpg
f4539.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - trees - f4540.jpg
f4540.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4541.jpg
f4541.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4542.jpg
f4542.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4544.jpg
f4544.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - flowers - f4545.jpg
f4545.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - fungus - f4546.jpg
f4546.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - flowers - f4547.jpg
f4547.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - flowers - f4549.jpg
f4549.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - flowers - f4550.jpg
f4550.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - flowers - f4551.jpg
f4551.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - spider web - f4552.jpg
f4552.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4556.jpg
f4556.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4558.jpg
f4558.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - trees - f4559.jpg
f4559.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4561.jpg
f4561.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - trees - f4562.jpg
f4562.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4563.jpg
f4563.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4564.jpg
f4564.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4566.jpg
f4566.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - trees - f4567.jpg
f4567.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - don't steal; ask for assistence - f4569.jpg
f4569.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - dedicated to Basil, the cat - f4573.jpg
f4573.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - The Bee Lady - f4575.jpg
f4575.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4576.jpg
f4576.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - n0585.jpg
n0585.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - n0586.jpg
n0586.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - n0587.jpg
n0587.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - n0588.jpg
n0588.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - n0589.jpg
n0589.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - John - n0590.jpg
n0590.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4577.jpg
f4577.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - n0591.jpg
n0591.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4578.jpg
f4578.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - flowers - f4579.jpg
f4579.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - flowers - f4580.jpg
f4580.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - dewy spider web - f4582.jpg
f4582.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - hike - f4583.jpg
f4583.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - trees - f4584.jpg
f4584.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - birds - f4587.jpg
f4587.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - birds - f4589.jpg
f4589.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - f4592.jpg
f4592.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - birds - f4594.jpg
f4594.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - birds - n0592.jpg
n0592.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - birds - f4597.jpg
f4597.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - birds - f4600.jpg
f4600.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - birds - f4602.jpg
f4602.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - f4604.jpg
f4604.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - misc - f4606.jpg
f4606.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - n0594.jpg
n0594.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - misc - f4607.jpg
f4607.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - plants - f4608.jpg
f4608.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - art & statues - metal - f4609.jpg
f4609.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - curiosities - f4610.jpg
f4610.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - flowers - f4611.jpg
f4611.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - plants - f4612.jpg
f4612.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - flowers - orchid - f4613.jpg
f4613.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - curiosities - trough - f4614.jpg
f4614.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - birds - Ain't I cute? - f4616.jpg
f4616.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - birds - f4619.jpg
f4619.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - birds - f4620.jpg
f4620.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - misc - f4621.jpg
f4621.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - buildings - f4622.jpg
f4622.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - signs - A piece of Hiroshima City Hall - symbolizing the "preciousness of peace" - f4623.jpg
f4623.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - art & statues - f4624.jpg
f4624.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - historical - f4625.jpg
f4625.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - historical - f4626.jpg
f4626.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - n0595.jpg
n0595.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - fungus - f4629.jpg
f4629.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - f4630.jpg
f4630.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - f4631.jpg
f4631.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - people - f4632.jpg
f4632.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - plants - f4633.jpg
f4633.jpg
 
11-09 - Wellington Botanic Garden - plants - f4634.jpg
f4634.jpg
 
11-09 - Wellington - curiosities - WALK suffragette leader - f4638.jpg
f4638.jpg
 
11-09 - Wellington - curiosities - f4639.jpg
f4639.jpg
 
11-09 - Wellington - buildings - f4640.jpg
f4640.jpg
 
11-09 - Wellington - water - f4642.jpg
f4642.jpg
 
11-09 - Wellington - art & statues - f4643.jpg
f4643.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - boats - boat to Somes Is. - f4646.jpg
f4646.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - water - Wellington suburbs - f4647.jpg
f4647.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - water - f4648.jpg
f4648.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - water - skyline - f4650.jpg
f4650.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - water - skyline - f4651.jpg
f4651.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - water - skyline - f4652.jpg
f4652.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - water - skyline - f4653.jpg
f4653.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - water - skyline - f4654.jpg
f4654.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - water - f4655.jpg
f4655.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - water - f4656.jpg
f4656.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - people - s4661.jpg
s4661.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - people - f4730.jpg
f4730.jpg
 
11-09 - Wellington to Somes - water - f4731.jpg
f4731.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - signs - brush your boots! - f4732.jpg
f4732.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - people - f4733.jpg
f4733.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - people - f4734.jpg
f4734.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - hike - f4735.jpg
f4735.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - hike - f4736.jpg
f4736.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - hike - f4737.jpg
f4737.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - hike - f4738.jpg
f4738.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - hike - f4740.jpg
f4740.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - birds - f4741.jpg
f4741.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - birds - f4743.jpg
f4743.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - birds - f4744.jpg
f4744.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - structures - f4746.jpg
f4746.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - birds - f4747.jpg
f4747.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - animals - animal quarantine - f4749.jpg
f4749.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - animals - animal quarantine - f4751.jpg
f4751.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - animals - f4756.jpg
f4756.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - animals - f4758.jpg
f4758.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - animals - f4759.jpg
f4759.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - birds - seagulls - f4761.jpg
f4761.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - animals - king of the mountain - f4762.jpg
f4762.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - trees - f4764.jpg
f4764.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - animals - f4765.jpg
f4765.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - animals - f4766.jpg
f4766.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - structures - f4767.jpg
f4767.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - structures - f4768.jpg
f4768.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - structures - defensive emplacement - f4769.jpg
f4769.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - structures - defensive emplacement - f4770.jpg
f4770.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - buildings - lighthouse - f4773.jpg
f4773.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - animals - trap for rat/mouse/stoat/possum - f4774.jpg
f4774.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - birds - f4776.jpg
f4776.jpg
 
11-09 - Matiu / Somes Is. - boats - the return boat - f4777.jpg
f4777.jpg
 
11-09 - Wellington - structures - f4778.jpg
f4778.jpg
 
11-09 - Wellington - structures - f4781.jpg
f4781.jpg
 
11-09 - Wellington - structures - interesting combo of stairs and wheelchair ramp - f4783.jpg
f4783.jpg
 
11-09 - Wellington - bridges - funk bridge - f4787.jpg
f4787.jpg
 
11-09 - Wellington - art & statues - f4788.jpg
f4788.jpg
 
11-09 - Wellington - art & statues - f4789.jpg
f4789.jpg
 
11-09 - Wellington - bridges - funky bridge - f4791.jpg
f4791.jpg
 
11-09 - Wellington - bridges - funky bridge - f4793.jpg
f4793.jpg
 
11-09 - Wellington - bridges - funky bridge - f4794.jpg
f4794.jpg
 
11-09 - Wellington - curiosities - giving a parking ticket - 1 - f4795.jpg
f4795.jpg
 
11-09 - Wellington - curiosities - giving a parking ticket - 2 - f4796.jpg
f4796.jpg
 
11-09 - Wellington - curiosities - giving a parking ticket - 3 - f4797.jpg
f4797.jpg
 
11-09 - Wellington - curiosities - giving a parking ticket - "Am I too late?" - f4798.jpg
f4798.jpg
 
11-09 - Wellington - curiosities - Moses left one out? - f4799.jpg
f4799.jpg
 
11-09 - Wellington - curiosities - f4801.jpg
f4801.jpg
 
11-09 - Wellington - curiosities - f4802.jpg
f4802.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4803.jpg
f4803.jpg
 
11-10 - Wellington - buildings - the Beehive - f4806.jpg
f4806.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4808.jpg
f4808.jpg
 
11-10 - Wellington - buildings - f4809.jpg
f4809.jpg
 
11-10 - Wellington - buildings - f4811.jpg
f4811.jpg
 
11-10 - Wellington - misc - f4812.jpg
f4812.jpg
 
11-10 - Wellington - buildings - f4813.jpg
f4813.jpg
 
11-10 - Wellington - transportation - bus depot - f4814.jpg
f4814.jpg
 
11-10 - Wellington - buildings - old railway station (now univeristy) - f4815.jpg
f4815.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4816.jpg
f4816.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4818.jpg
f4818.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - poetry scattered around - f4819.jpg
f4819.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4821.jpg
f4821.jpg
 
11-10 - Wellington - food, meals - f4822.jpg
f4822.jpg
 
11-10 - Wellington - food, meals - f4823.jpg
f4823.jpg
 
11-10 - Wellington - curiosities - f4825.jpg
f4825.jpg
 
11-10 - Wellington - structures - f4827.jpg
f4827.jpg
 
11-10 - Wellington - curiosities - on floor in fishing shop - f4828.jpg
f4828.jpg
 
11-10 - Wellington - misc - city, from museum - f4829.jpg
f4829.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4830.jpg
f4830.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4831.jpg
f4831.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4832.jpg
f4832.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4833.jpg
f4833.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4834.jpg
f4834.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4835.jpg
f4835.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4836.jpg
f4836.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4837.jpg
f4837.jpg
 
11-10 - Wellington - art & statues - f4838.jpg
f4838.jpg
 
11-10 - Wellington - food, meals - dinner before theatre - f4839.jpg
f4839.jpg
 
11-10 - Wellington - food, meals - dinner before theatre - f4840.jpg
f4840.jpg
 
11-10 - Wellington - food, meals - dinner before theatre - f4841.jpg
f4841.jpg
 
11-10 - Wellington - misc - sirens - f4842.jpg
f4842.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - boarding the ferry: Wellington to Picton - f4846.jpg
f4846.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - f4848.jpg
f4848.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - vehicles on ferry - f4850.jpg
f4850.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - f4857.jpg
f4857.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - Noordam Rotterdam - f4858.jpg
f4858.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - f4859.jpg
f4859.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - they assure me these are not depth charges - f4860.jpg
f4860.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - lifeboat - f4861.jpg
f4861.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - misc - our previous destination - f4864.jpg
f4864.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - structures - f4868.jpg
f4868.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - f4875.jpg
f4875.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - f4876.jpg
f4876.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - f4886.jpg
f4886.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - knitting socks - f4887.jpg
f4887.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - f4888.jpg
f4888.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - curiosities - f4890.jpg
f4890.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - Move 'em out! - f4891.jpg
f4891.jpg
 
11-11 - Wellington to Picton ferry - boats - Move 'em out! - f4892.jpg
f4892.jpg
 
11-11 - road - South Island - buildings - f4898.jpg
f4898.jpg
 
11-11 - road - South Island - trees - huge tree - f4901.jpg
f4901.jpg
 
11-11 - road - South Island - signs - f4907.jpg
f4907.jpg
 
11-11 - road - South Island - misc - lots of grapes in Marlborough - f4917.jpg
f4917.jpg
 
11-11 - road - South Island - food, meals - lunch - f4920.jpg
f4920.jpg
 
11-11 - road - South Island - animals - lunch - f4921.jpg
f4921.jpg
 
11-11 - road - South Island - curiosities - f4925.jpg
f4925.jpg
 
11-11 - road - South Island - curiosities - tunnel & hotel? - f4926.jpg
f4926.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4928.jpg
f4928.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4929.jpg
f4929.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4930.jpg
f4930.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4931.jpg
f4931.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4932.jpg
f4932.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4933.jpg
f4933.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4935.jpg
f4935.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4936.jpg
f4936.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4937.jpg
f4937.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4938.jpg
f4938.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - repair - f4939.jpg
f4939.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4940.jpg
f4940.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4941.jpg
f4941.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4942.jpg
f4942.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4943.jpg
f4943.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4944.jpg
f4944.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4945.jpg
f4945.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4946.jpg
f4946.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4947.jpg
f4947.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - grappling hook is weapon - f4948.jpg
f4948.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4949.jpg
f4949.jpg
 
11-11 - Omaka Aviation Heritage Centre - planes - f4951.jpg
f4951.jpg
 
11-11 - road - South Island - misc - oops - f4955.jpg
f4955.jpg
 
11-11 - road - South Island - transportation - f4959.jpg
f4959.jpg
 
11-11 - coast - water - f4964.jpg
f4964.jpg
 
11-11 - coast - water - f4976.jpg
f4976.jpg
 
11-11 - road - South Island - animals - f4980.jpg
f4980.jpg
 
11-11 - road - South Island - animals - deer - f4981.jpg
f4981.jpg
 
11-11 - Kaikoura - curiosities - dinner place - f4983.jpg
f4983.jpg
 
11-12 - Whale Watch - boats - f4985.jpg
f4985.jpg
 
11-12 - Whale Watch - boats - f4987.jpg
f4987.jpg
 
11-12 - Whale Watch - boats - f4988.jpg
f4988.jpg
 
11-12 - Whale Watch - boats - custom made stomach tosser - f4989.jpg
f4989.jpg
 
11-12 - Whale Watch - birds - f4997.jpg
f4997.jpg
 
11-12 - Whale Watch - water - f4998.jpg
f4998.jpg
 
11-12 - Whale Watch - water - listening for whales with hydro phone - f5013.jpg
f5013.jpg
 
11-12 - Whale Watch - boats - many barf bags later... - f5023.jpg
f5023.jpg
 
11-12 - road - South Island - mountains - f5025.jpg
f5025.jpg
 
11-12 - road - South Island - mountains - f5027.jpg
f5027.jpg
 
11-12 - coast - misc - f5031.jpg
f5031.jpg
 
11-12 - road - South Island - flowers - golden lupine - f5033.jpg
f5033.jpg
 
11-12 - Kaikoura - art & statues - f5035.jpg
f5035.jpg
 
11-12 - Kaikoura - food, meals - lunch (Why Not Cafe) - f5036.jpg
f5036.jpg
 
11-12 - Kaikoura - food, meals - lunch - f5037.jpg
f5037.jpg
 
11-12 - Kaikoura - flowers - f5039.jpg
f5039.jpg
 
11-12 - Kaikoura - scenery - ALL BLACK, in rocks - f5040.jpg
f5040.jpg
 
11-12 - Kaikoura - scenery - f5044.jpg
f5044.jpg
 
11-12 - Kaikoura - birds - f5046.jpg
f5046.jpg
 
11-12 - Kaikoura - signs - f5047.jpg
f5047.jpg
 
11-12 - Kaikoura - flowers - f5049.jpg
f5049.jpg
 
11-12 - Kaikoura - flowers - rock daisy - f5051.jpg
f5051.jpg
 
11-13 - road - South Island - flowers - snow and palm? - f5052.jpg
f5052.jpg
 
11-13 - Fyffe - signs - headed for Fyffe forest walk - f5054.jpg
f5054.jpg
 
11-13 - Fyffe - signs - f5055.jpg
f5055.jpg
 
11-13 - Fyffe - hike - s5126.jpg
s5126.jpg
 
11-13 - Fyffe - hike - f5127.jpg
f5127.jpg
 
11-13 - Fyffe - hike - f5129.jpg
f5129.jpg
 
11-13 - Fyffe - hike - f5132.jpg
f5132.jpg
 
11-13 - Fyffe - hike - Robbie turning the bus around - f5133.jpg
f5133.jpg
 
11-13 - Fyffe - hike - f5136.jpg
f5136.jpg
 
11-13 - Fyffe - people - f5138.jpg
f5138.jpg
 
11-13 - Fyffe - people - f5139.jpg
f5139.jpg
 
11-13 - Fyffe - people - f5141.jpg
f5141.jpg
 
11-13 - Fyffe - people - f5143.jpg
f5143.jpg
 
11-13 - Fyffe - trees - f5145.jpg
f5145.jpg
 
11-13 - Fyffe - trees - f5147.jpg
f5147.jpg
 
11-13 - Fyffe - trees - f5151.jpg
f5151.jpg
 
11-13 - Fyffe - trees - f5153.jpg
f5153.jpg
 
11-13 - Fyffe - ferns, palms, epiphytes - f5155.jpg
f5155.jpg
 
11-13 - Fyffe - ferns, palms, epiphytes - n0599.jpg
n0599.jpg
 
11-13 - Fyffe - ferns, palms, epiphytes - n0600.jpg
n0600.jpg
 
11-13 - Fyffe - waterfalls - f5161.jpg
f5161.jpg
 
11-13 - Fyffe - water - f5164.jpg
f5164.jpg
 
11-13 - Fyffe - ferns, palms, epiphytes - n0602.jpg
n0602.jpg
 
11-13 - Fyffe - ferns, palms, epiphytes - f5168.jpg
f5168.jpg
 
11-13 - Fyffe - ferns, palms, epiphytes - f5171.jpg
f5171.jpg
 
11-13 - Fyffe - ferns, palms, epiphytes - f5174.jpg
f5174.jpg
 
11-13 - Fyffe - trees - f5175.jpg
f5175.jpg
 
11-13 - Fyffe - trees - f5177.jpg
f5177.jpg
 
11-13 - Fyffe - trees - strange bark - f5181.jpg
f5181.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - f5182.jpg
f5182.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - f5183.jpg
f5183.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - f5184.jpg
f5184.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - f5185.jpg
f5185.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - f5187.jpg
f5187.jpg
 
11-13 - Fyffe - people - f5188.jpg
f5188.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - f5189.jpg
f5189.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - n0606.jpg
n0606.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - f5190.jpg
f5190.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - f5191.jpg
f5191.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - f5192.jpg
f5192.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - f5196.jpg
f5196.jpg
 
11-13 - Fyffe - bridges - f5199.jpg
f5199.jpg
 
11-13 - Fyffe - misc - f5201.jpg
f5201.jpg
 
11-13 - Fyffe - mountains - f5203.jpg
f5203.jpg
 
11-13 - Fyffe - mountains - f5205.jpg
f5205.jpg
 
11-13 - Fyffe - misc - f5207.jpg
f5207.jpg
 
11-13 - Fyffe - flowers - f5210.jpg
f5210.jpg
 
11-13 - Fyffe - ferns, palms, epiphytes - f5211.jpg
f5211.jpg
 
11-13 - Fyffe - people - f5214.jpg
f5214.jpg
 
11-13 - Fyffe - people - f5216.jpg
f5216.jpg
 
11-13 - Fyffe - people - f5221.jpg
f5221.jpg
 
11-13 - Fyffe - flowers - English daisies and x? - f5224.jpg
f5224.jpg
 
11-13 - Fyffe - signs - f5226.jpg
f5226.jpg
 
11-13 - road - South Island - animals - f5227.jpg
f5227.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - signs - Lavender Farm - f5230.jpg
f5230.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - lunch time - f5231.jpg
f5231.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - signs - f5233.jpg
f5233.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - misc - the still - f5235.jpg
f5235.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - dog whisperer - f5238.jpg
f5238.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - people - listening to "how to process lavender" - f5239.jpg
f5239.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - mountains - f5240.jpg
f5240.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - people - Computer Science major? - f5241.jpg
f5241.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - people - n0608.jpg
n0608.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - plants - lavender - f5243.jpg
f5243.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - bzzz - f5244.jpg
f5244.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - bzzz - f5245.jpg
f5245.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - bzzz - f5246.jpg
f5246.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - flowers - lavender - f5248.jpg
f5248.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - curious driftwood - f5249.jpg
f5249.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - lamb pen - f5250.jpg
f5250.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - f5251.jpg
f5251.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - f5252.jpg
f5252.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - f5257.jpg
f5257.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - lamb whisperer - f5258.jpg
f5258.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - f5259.jpg
f5259.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - birds - not free range? - f5262.jpg
f5262.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - birds - f5264.jpg
f5264.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - f5266.jpg
f5266.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - animals - f5267.jpg
f5267.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - flowers - roses - f5268.jpg
f5268.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - flowers - f5271.jpg
f5271.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - art & statues - f5272.jpg
f5272.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - plants - lavender - f5274.jpg
f5274.jpg
 
11-13 - Kaikoura Lavender Farm - misc - making fence taut - f5275.jpg
f5275.jpg
 
11-13 - Kaikoura - rocks - n0609.jpg
n0609.jpg
 
11-13 - Kaikoura - people - n0610.jpg
n0610.jpg
 
11-13 - Kaikoura - people - n0611.jpg
n0611.jpg
 
11-13 - Kaikoura - signs - f5277.jpg
f5277.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - art & statues - f5278.jpg
f5278.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - signs - f5280.jpg
f5280.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - plants - f5281.jpg
f5281.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5282.jpg
f5282.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5283.jpg
f5283.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - plants - f5285.jpg
f5285.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - signs - f5286.jpg
f5286.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - art & statues - f5288.jpg
f5288.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - n0612.jpg
n0612.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - n0613.jpg
n0613.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - art & statues - f5291.jpg
f5291.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - n0614.jpg
n0614.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - animals - f5294.jpg
f5294.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - scenery - f5295.jpg
f5295.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5296.jpg
f5296.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - flowers - f5298.jpg
f5298.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - scenery - f5299.jpg
f5299.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - scenery - f5300.jpg
f5300.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5301.jpg
f5301.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - people - f5304.jpg
f5304.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - people - f5307.jpg
f5307.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - water - f5308.jpg
f5308.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - people - f5310.jpg
f5310.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5311.jpg
f5311.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5313.jpg
f5313.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - people - f5316.jpg
f5316.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5317.jpg
f5317.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - water - n0615.jpg
n0615.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - signs - f5318.jpg
f5318.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - signs - Titi (Hutton's Shearwater) - f5319.jpg
f5319.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - rat-proof fence around area - f5320.jpg
f5320.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - water - n0616.jpg
n0616.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - water - n0617.jpg
n0617.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5321.jpg
f5321.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5322.jpg
f5322.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5324.jpg
f5324.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5325.jpg
f5325.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5326.jpg
f5326.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5327.jpg
f5327.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5329.jpg
f5329.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5330.jpg
f5330.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5331.jpg
f5331.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - John's group - f5332.jpg
f5332.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - John's group - f5333.jpg
f5333.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5334.jpg
f5334.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - rat-proof fence - f5337.jpg
f5337.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - John's group - f5338.jpg
f5338.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5339.jpg
f5339.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5342.jpg
f5342.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - people - f5345.jpg
f5345.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - people - f5347.jpg
f5347.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - sealcity? - f5348.jpg
f5348.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5350.jpg
f5350.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - seals - f5351.jpg
f5351.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - seals - f5352.jpg
f5352.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - seals - f5355.jpg
f5355.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5356.jpg
f5356.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - flowers - f5358.jpg
f5358.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5359.jpg
f5359.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5360.jpg
f5360.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5362.jpg
f5362.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - John's group - f5365.jpg
f5365.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5368.jpg
f5368.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5371.jpg
f5371.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5373.jpg
f5373.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5378.jpg
f5378.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5380.jpg
f5380.jpg
 
11-13 - Kaikoura Peninsula Walkway - hike - f5381.jpg
f5381.jpg
 
11-13 - Kaikoura - transportation - f5383.jpg
f5383.jpg
 
11-13 - Lions - flowers - iris - f5388.jpg
f5388.jpg
 
11-13 - Lions - animals - alpacas - f5390.jpg
f5390.jpg
 
11-13 - Lions - animals - alpacas - f5391.jpg
f5391.jpg
 
11-13 - Lions - birds - f5393.jpg
f5393.jpg
 
11-13 - Lions - animals - f5396.jpg
f5396.jpg
 
11-13 - Lions - food, meals - nice spread for dinner - f5397.jpg
f5397.jpg
 
11-13 - Lions - food, meals - f5398.jpg
f5398.jpg
 
11-13 - Lions - food, meals - f5399.jpg
f5399.jpg
 
11-13 - road - South Island - mountains - f5408.jpg
f5408.jpg
 
11-14 - Kaikoura - mountains - f5410.jpg
f5410.jpg
 
11-14 - Kaikoura - people - f5412.jpg
f5412.jpg
 
11-14 - Kaikoura - people - f5413.jpg
f5413.jpg
 
11-14 - road - South Island - mountains - f5414.jpg
f5414.jpg
 
11-14 - road - South Island - plants - lots of broom - f5420.jpg
f5420.jpg
 
11-14 - road - South Island - mountains - f5425.jpg
f5425.jpg
 
11-14 - road - South Island - mountains - f5428.jpg
f5428.jpg
 
11-14 - road - South Island - mountains - f5433.jpg
f5433.jpg
 
11-14 - road - South Island - buildings - f5442.jpg
f5442.jpg
 
11-14 - road - South Island - mountains - f5444.jpg
f5444.jpg
 
11-14 - road - South Island - animals - f5446.jpg
f5446.jpg
 
11-14 - road - South Island - mountains - f5450.jpg
f5450.jpg
 
11-14 - road - South Island - water - f5453.jpg
f5453.jpg
 
11-14 - road - South Island - water - f5457.jpg
f5457.jpg
 
11-14 - road - South Island - mountains - f5464.jpg
f5464.jpg
 
11-14 - road - South Island - curiosities - small post office - f5468.jpg
f5468.jpg
 
11-14 - road - South Island - transportation - f5469.jpg
f5469.jpg
 
11-14 - road - South Island - trees - f5470.jpg
f5470.jpg
 
11-14 - road - South Island - curiosities - f5471.jpg
f5471.jpg
 
11-14 - road - South Island - buildings - f5472.jpg
f5472.jpg
 
11-14 - road - South Island - food, meals - f5474.jpg
f5474.jpg
 
11-14 - road - South Island - people - f5475.jpg
f5475.jpg
 
11-14 - Reefton - misc - New Hampshire flag? - f5476.jpg
f5476.jpg
 
11-14 - Reefton - food, meals - f5477.jpg
f5477.jpg
 
11-14 - Reefton - food, meals - manuka tea - f5478.jpg
f5478.jpg
 
11-14 - Reefton - food, meals - f5479.jpg
f5479.jpg
 
11-14 - Reefton - food, meals - f5481.jpg
f5481.jpg
 
11-14 - Reefton - food, meals - scones - f5482.jpg
f5482.jpg
 
11-14 - Reefton - food, meals - f5483.jpg
f5483.jpg
 
11-14 - Reefton - curiosities - for shifting a rail - f5484.jpg
f5484.jpg
 
11-14 - Reefton - buildings - f5485.jpg
f5485.jpg
 
11-14 - Reefton - curiosities - f5486.jpg
f5486.jpg
 
11-14 - Reefton - curiosities - f5487.jpg
f5487.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5488.jpg
f5488.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5491.jpg
f5491.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5492.jpg
f5492.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5493.jpg
f5493.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5494.jpg
f5494.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5495.jpg
f5495.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5496.jpg
f5496.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5497.jpg
f5497.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5498.jpg
f5498.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5499.jpg
f5499.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5500.jpg
f5500.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5501.jpg
f5501.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - older version of plug - f5502.jpg
f5502.jpg
 
11-14 - School of Mines - curiosities - f5503.jpg
f5503.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5504.jpg
f5504.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5505.jpg
f5505.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - spider web - f5506.jpg
f5506.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5507.jpg
f5507.jpg
 
11-14 - School of Mines - historical - f5510.jpg
f5510.jpg
 
11-14 - Reefton - buildings - f5511.jpg
f5511.jpg
 
11-14 - Reefton - plants - f5512.jpg
f5512.jpg
 
11-15 - Greymouth - misc - f5514.jpg
f5514.jpg
 
11-15 - Greymouth - misc - f5516.jpg
f5516.jpg
 
11-15 - Greymouth - trees - double-level trees? - f5532.jpg
f5532.jpg
 
11-15 - Greymouth - signs - f5534.jpg
f5534.jpg
 
11-15 - Punakaiki - signs - f5535.jpg
f5535.jpg
 
11-15 - Punakaiki - signs - f5537.jpg
f5537.jpg
 
11-15 - Punakaiki - ferns, palms, epiphytes - f5538.jpg
f5538.jpg
 
11-15 - Punakaiki - plants - f5539.jpg
f5539.jpg
 
11-15 - Punakaiki - plants - f5540.jpg
f5540.jpg
 
11-15 - Punakaiki - water - f5542.jpg
f5542.jpg
 
11-15 - Punakaiki - ferns, palms, epiphytes - f5544.jpg
f5544.jpg
 
11-15 - Punakaiki - water - f5545.jpg
f5545.jpg
 
11-15 - Punakaiki - people - f5547.jpg
f5547.jpg
 
11-15 - Punakaiki - birds - f5551.jpg
f5551.jpg
 
11-15 - Punakaiki - plants - fruit - f5552.jpg
f5552.jpg
 
11-15 - Punakaiki - plants - f5554.jpg
f5554.jpg
 
11-15 - Punakaiki - plants - f5555.jpg
f5555.jpg
 
11-15 - Punakaiki - plants - f5556.jpg
f5556.jpg
 
11-15 - Punakaiki - birds - pancake rocks + birds - f5559.jpg
f5559.jpg
 
11-15 - Punakaiki - plants - f5560.jpg
f5560.jpg
 
11-15 - Punakaiki - birds - f5561.jpg
f5561.jpg
 
11-15 - Punakaiki - signs - f5562.jpg
f5562.jpg
 
11-15 - Punakaiki - water - f5566.jpg
f5566.jpg
 
11-15 - Punakaiki - water - f5567.jpg
f5567.jpg
 
11-15 - Punakaiki - rocks - pancake rocks - f5569.jpg
f5569.jpg
 
11-15 - Punakaiki - rocks - pancake rocks - f5571.jpg
f5571.jpg
 
11-15 - Punakaiki - rocks - pancake rocks - f5572.jpg
f5572.jpg
 
11-15 - Punakaiki - birds - f5581.jpg
f5581.jpg
 
11-15 - Punakaiki - people - f5582.jpg
f5582.jpg
 
11-15 - Punakaiki - water - f5585.jpg
f5585.jpg
 
11-15 - Punakaiki - water - f5586.jpg
f5586.jpg
 
11-15 - Punakaiki - rocks - f5587.jpg
f5587.jpg
 
11-15 - Punakaiki - rocks - f5588.jpg
f5588.jpg
 
11-15 - Punakaiki - people - f5590.jpg
f5590.jpg
 
11-15 - Punakaiki - rocks - f5591.jpg
f5591.jpg
 
11-15 - Punakaiki - water - f5592.jpg
f5592.jpg
 
11-15 - Punakaiki - rocks - f5595.jpg
f5595.jpg
 
11-15 - Punakaiki - water - f5598.jpg
f5598.jpg
 
11-15 - Punakaiki - flowers - f5599.jpg
f5599.jpg
 
11-15 - Punakaiki - birds - f5600.jpg
f5600.jpg
 
11-15 - Punakaiki - birds - f5604.jpg
f5604.jpg
 
11-15 - Punakaiki - plants - f5611.jpg
f5611.jpg
 
11-15 - Punakaiki - plants - f5612.jpg
f5612.jpg
 
11-15 - Punakaiki - plants - f5614.jpg
f5614.jpg
 
11-15 - Punakaiki - birds - bird nest - f5616.jpg
f5616.jpg
 
11-15 - Punakaiki - people - fog - f5617.jpg
f5617.jpg
 
11-15 - Punakaiki - trees - layers - f5618.jpg
f5618.jpg
 
11-15 - Punakaiki - ferns, palms, epiphytes - n0619.jpg
n0619.jpg
 
11-15 - Punakaiki - hike - f5621.jpg
f5621.jpg
 
11-15 - Punakaiki - trees - f5622.jpg
f5622.jpg
 
11-15 - Punakaiki - water - f5624.jpg
f5624.jpg
 
11-15 - Punakaiki - misc - f5631.jpg
f5631.jpg
 
11-15 - Punakaiki - people - lunch - n0620.jpg
n0620.jpg
 
11-15 - Punakaiki - people - n0621.jpg
n0621.jpg
 
11-15 - Punakaiki - water - f5632.jpg
f5632.jpg
 
11-15 - Punakaiki - hike - how can you lose this? - f5634.jpg
f5634.jpg
 
11-15 - Punakaiki - ferns, palms, epiphytes - n0622.jpg
n0622.jpg
 
11-15 - Punakaiki - signs - f5635.jpg
f5635.jpg
 
11-15 - road - South Island - mountains - f5638.jpg
f5638.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - misc - f5639.jpg
f5639.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - people - f5640.jpg
f5640.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - trees - f5641.jpg
f5641.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - mountains - f5642.jpg
f5642.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - animals - how to take horses to the barn - f5643.jpg
f5643.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - bridges - f5646.jpg
f5646.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - people - f5649.jpg
f5649.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - trees - f5652.jpg
f5652.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - people - f5653.jpg
f5653.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - n0623.jpg
n0623.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - plants - f5657.jpg
f5657.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - trees - f5659.jpg
f5659.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - plants - f5660.jpg
f5660.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - plants - f5661.jpg
f5661.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - plants - f5662.jpg
f5662.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5664.jpg
f5664.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - plants - f5665.jpg
f5665.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - people - f5667.jpg
f5667.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5669.jpg
f5669.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5671.jpg
f5671.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5672.jpg
f5672.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5673.jpg
f5673.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5675.jpg
f5675.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - plants - f5676.jpg
f5676.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - plants - f5677.jpg
f5677.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - bridges - f5678.jpg
f5678.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - fungus - f5681.jpg
f5681.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - fungus - f5682.jpg
f5682.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - misc - f5683.jpg
f5683.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - plants - f5684.jpg
f5684.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5685.jpg
f5685.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5686.jpg
f5686.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5687.jpg
f5687.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5688.jpg
f5688.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - trees - fallen tree raised carpet - f5690.jpg
f5690.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - signs - f5691.jpg
f5691.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - plants - f5693.jpg
f5693.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - fungus - f5694.jpg
f5694.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - fungus - f5696.jpg
f5696.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - trees - f5698.jpg
f5698.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - flowers - f5699.jpg
f5699.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - rocks - pebbles in stream - f5700.jpg
f5700.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - flowers - f5701.jpg
f5701.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5702.jpg
f5702.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - fungus - f5705.jpg
f5705.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5706.jpg
f5706.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - rocks - f5708.jpg
f5708.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - water - f5709.jpg
f5709.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - berries & ferns - n0625.jpg
n0625.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - trees - f5710.jpg
f5710.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5711.jpg
f5711.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - flowers - NZ wild iris - n0627.jpg
n0627.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - hike - f5714.jpg
f5714.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - n0629.jpg
n0629.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - like tree rings - f5715.jpg
f5715.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - mountains - f5717.jpg
f5717.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - ferns, palms, epiphytes - f5720.jpg
f5720.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - misc - f5721.jpg
f5721.jpg
 
11-15 - Inland Pack Track - signs - f5726.jpg
f5726.jpg
 
11-15 - road - South Island - curiosities - f5731.jpg
f5731.jpg
 
11-15 - road - South Island - mountains - f5732.jpg
f5732.jpg
 
11-15 - road - South Island - mountains - f5734.jpg
f5734.jpg
 
11-15 - road - South Island - signs - f5739.jpg
f5739.jpg
 
11-15 - road - South Island - mountains - f5749.jpg
f5749.jpg
 
11-15 - road - South Island - trees - 2-story tree - f5753.jpg
f5753.jpg
 
11-15 - Greymouth - mountains - bridge was replaced - f5758.jpg
f5758.jpg
 
11-15 - Greymouth - misc - f5760.jpg
f5760.jpg
 
11-16 - Greymouth - food, meals - f5761.jpg
f5761.jpg
 
11-16 - Greymouth - curiosities - 1-way bridge shared with train track - f5764.jpg
f5764.jpg
 
11-16 - Greymouth - curiosities - bridge over nothing - f5766.jpg
f5766.jpg
 
11-16 - Hokitika - signs - f5770.jpg
f5770.jpg
 
11-16 - Hokitika - buildings - middle of town - f5771.jpg
f5771.jpg
 
11-16 - Hokitika - misc - f5772.jpg
f5772.jpg
 
11-16 - Hokitika - curiosities - postal carrier - f5773.jpg
f5773.jpg
 
11-16 - Hokitika - rocks - greenstone, sliced open - f5774.jpg
f5774.jpg
 
11-16 - Hokitika - rocks - working with greenstone - f5775.jpg
f5775.jpg
 
11-16 - Hokitika - rocks - working with greenstone - f5776.jpg
f5776.jpg
 
11-16 - Hokitika - rocks - greenstone store - f5778.jpg
f5778.jpg
 
11-16 - Hokitika - buildings - Carnegie Library, now Musuem - f5779.jpg
f5779.jpg
 
11-16 - Hokitika - curiosities - for hydrawlic mining - f5780.jpg
f5780.jpg
 
11-16 - Hokitika - people - n0630.jpg
n0630.jpg
 
11-16 - Hokitika - people - n0631.jpg
n0631.jpg
 
11-16 - Hokitika - signs - f5781.jpg
f5781.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - curiosities - f5782.jpg
f5782.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - signs - f5783.jpg
f5783.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5784.jpg
f5784.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - people - f5785.jpg
f5785.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - structures - f5786.jpg
f5786.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - plants - f5788.jpg
f5788.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - misc - f5790.jpg
f5790.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - plants - f5791.jpg
f5791.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - ferns, palms, epiphytes - f5792.jpg
f5792.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - misc - f5793.jpg
f5793.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - structures - f5794.jpg
f5794.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5795.jpg
f5795.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5796.jpg
f5796.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - ferns, palms, epiphytes - f5799.jpg
f5799.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5800.jpg
f5800.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5801.jpg
f5801.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5803.jpg
f5803.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5805.jpg
f5805.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5806.jpg
f5806.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5807.jpg
f5807.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5808.jpg
f5808.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - structures - n0632.jpg
n0632.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - structures - n0633.jpg
n0633.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5809.jpg
f5809.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5810.jpg
f5810.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5811.jpg
f5811.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5815.jpg
f5815.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - people - f5816.jpg
f5816.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - structures - f5817.jpg
f5817.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - structures - f5820.jpg
f5820.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5821.jpg
f5821.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5822.jpg
f5822.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - flowers - f5823.jpg
f5823.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5824.jpg
f5824.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - ferns, palms, epiphytes - f5825.jpg
f5825.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - ferns, palms, epiphytes - f5827.jpg
f5827.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - trees - f5831.jpg
f5831.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - structures - f5832.jpg
f5832.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - fungus - n0635.jpg
n0635.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - people - lunch - f5833.jpg
f5833.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - people - lunch - f5834.jpg
f5834.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - birds - f5835.jpg
f5835.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - birds - f5836.jpg
f5836.jpg
 
11-16 - WestCoast treetop - curiosities - Is the WiFi only in the Toilets? - f5838.jpg
f5838.jpg
 
11-16 - road - South Island - curiosities - Don't sit on your needles! - f5839.jpg
f5839.jpg
 
11-16 - road - South Island - curiosities - f5842.jpg
f5842.jpg
 
11-16 - road - South Island - buildings - hari hari? hurry hurry? (fire house) - f5845.jpg
f5845.jpg
 
11-16 - road - South Island - flowers - poppies and daisies - f5847.jpg
f5847.jpg
 
11-16 - road - South Island - curiosities - How do I get out of here? - f5848.jpg
f5848.jpg
 
11-16 - road - South Island - curiosities - f5849.jpg
f5849.jpg
 
11-16 - road - South Island - curiosities - f5850.jpg
f5850.jpg
 
11-16 - road - South Island - curiosities - f5851.jpg
f5851.jpg
 
11-16 - road - South Island - misc - f5852.jpg
f5852.jpg
 
11-16 - road - South Island - planes - f5853.jpg
f5853.jpg
 
11-16 - road - South Island - curiosities - most restrooms were better than this - f5855.jpg
f5855.jpg
 
11-17 - road - South Island - mountains - fog - f5859.jpg
f5859.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - mountains - glacier - f5867.jpg
f5867.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - misc - glacier - f5868.jpg
f5868.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - food, meals - Tim Tam Slam - n0636.jpg
n0636.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - food, meals - Tim Tam Slam - n0637.jpg
n0637.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - food, meals - Tim Tam Slam - f5871.jpg
f5871.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - food, meals - Tim Tam Slam - f5873.jpg
f5873.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - food, meals - Tim Tam Slam - f5875.jpg
f5875.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - food, meals - Tim Tam Slam - f5876.jpg
f5876.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - food, meals - Tim Tam Slam - n0638.jpg
n0638.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - food, meals - Tim Tam Slam - n0641.jpg
n0641.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - food, meals - Tim Tam Slam - f5878.jpg
f5878.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - food, meals - Tim Tam Slam - n0642.jpg
n0642.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - birds - f5882.jpg
f5882.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - curiosities - The path has an opinion - f5888.jpg
f5888.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - signs - f5889.jpg
f5889.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - plants - f5891.jpg
f5891.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - bridges - f5892.jpg
f5892.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5894.jpg
f5894.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - plants - f5895.jpg
f5895.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - plants - f5896.jpg
f5896.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5898.jpg
f5898.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - hike - f5899.jpg
f5899.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - water - Mirror Lake (but was raining) - f5902.jpg
f5902.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - people - f5903.jpg
f5903.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - ferns, palms, epiphytes - n0644.jpg
n0644.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - scenery - f5905.jpg
f5905.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - people - f5906.jpg
f5906.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - people - n0647.jpg
n0647.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - people - n0648.jpg
n0648.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - people - n0649.jpg
n0649.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - water - f5908.jpg
f5908.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - people - f5909.jpg
f5909.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - people - f5910.jpg
f5910.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - people - f5912.jpg
f5912.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - bridges - f5915.jpg
f5915.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5916.jpg
f5916.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - signs - f5917.jpg
f5917.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - bridges - f5918.jpg
f5918.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - bridges - f5919.jpg
f5919.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - bridges - f5921.jpg
f5921.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - bridges - f5922.jpg
f5922.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - bridges - f5923.jpg
f5923.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - bridges - f5925.jpg
f5925.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - bridges - f5928.jpg
f5928.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - plants - f5930.jpg
f5930.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - plants - f5931.jpg
f5931.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - water - f5932.jpg
f5932.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5935.jpg
f5935.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5936.jpg
f5936.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5937.jpg
f5937.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5938.jpg
f5938.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - scenery - f5940.jpg
f5940.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - rocks - f5941.jpg
f5941.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - rocks - f5942.jpg
f5942.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - flowers - f5944.jpg
f5944.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5945.jpg
f5945.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5946.jpg
f5946.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5948.jpg
f5948.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - ferns, palms, epiphytes - f5949.jpg
f5949.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - ferns, palms, epiphytes - f5951.jpg
f5951.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - mountains - f5952.jpg
f5952.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - plants - f5953.jpg
f5953.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - plants - f5954.jpg
f5954.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5956.jpg
f5956.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - ferns, palms, epiphytes - f5957.jpg
f5957.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - water - waterfall - f5960.jpg
f5960.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - mountains - f5961.jpg
f5961.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - water - f5962.jpg
f5962.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - plants - f5964.jpg
f5964.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - hike - f5967.jpg
f5967.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - trees - f5969.jpg
f5969.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - hike - f5971.jpg
f5971.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - hike - f5973.jpg
f5973.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - bridges - f5977.jpg
f5977.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - water - f5978.jpg
f5978.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - water - f5981.jpg
f5981.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - animals - f5982.jpg
f5982.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - animals - f5983.jpg
f5983.jpg
 
11-17 - Lake Matheson - mountains - f5985.jpg
f5985.jpg
 
11-17 - road - South Island - water - f5987.jpg
f5987.jpg
 
11-17 - road - South Island - curiosities - f5990.jpg
f5990.jpg
 
11-17 - road - South Island - birds - f5992.jpg
f5992.jpg
 
11-17 - road - South Island - birds - f5994.jpg
f5994.jpg
 
11-17 - road - South Island - birds - f5997.jpg
f5997.jpg
 
11-17 - road - South Island - misc - f5998.jpg
f5998.jpg
 
11-17 - coast - water - f5999.jpg
f5999.jpg
 
11-17 - coast - structures - f6001.jpg
f6001.jpg
 
11-17 - coast - hike - f6003.jpg
f6003.jpg
 
11-17 - coast - hike - f6004.jpg
f6004.jpg
 
11-17 - coast - hike - f6006.jpg
f6006.jpg
 
11-17 - coast - hike - f6008.jpg
f6008.jpg
 
11-17 - coast - hike - f6011.jpg
f6011.jpg
 
11-17 - coast - people - f6013.jpg
f6013.jpg
 
11-17 - coast - people - f6015.jpg
f6015.jpg
 
11-17 - coast - people - f6016.jpg
f6016.jpg
 
11-17 - coast - people - f6018.jpg
f6018.jpg
 
11-17 - coast - water - f6027.jpg
f6027.jpg
 
11-17 - coast - water - f6028.jpg
f6028.jpg
 
11-17 - coast - water - f6030.jpg
f6030.jpg
 
11-17 - coast - water - f6031.jpg
f6031.jpg
 
11-17 - coast - water - driftwood - f6032.jpg
f6032.jpg
 
11-17 - coast - water - driftwood - f6033.jpg
f6033.jpg
 
11-17 - coast - plants - f6035.jpg
f6035.jpg
 
11-17 - coast - trees - f6036.jpg
f6036.jpg
 
11-17 - coast - trees - f6037.jpg
f6037.jpg
 
11-17 - coast - trees - f6038.jpg
f6038.jpg
 
11-17 - coast - trees - windblown - f6039.jpg
f6039.jpg
 
11-17 - coast - water - f6045.jpg
f6045.jpg
 
11-17 - road - South Island - mountains - f6062.jpg
f6062.jpg
 
11-17 - road - South Island - water - f6068.jpg
f6068.jpg
 
11-17 - road - South Island - mountains - f6074.jpg
f6074.jpg
 
11-17 - road - South Island - mountains - f6080.jpg
f6080.jpg
 
11-17 - road - South Island - mountains - f6081.jpg
f6081.jpg
 
11-17 - road - South Island - mountains - f6084.jpg
f6084.jpg
 
11-17 - road - South Island - trees - f6086.jpg
f6086.jpg
 
11-17 - road - South Island - mountains - f6090.jpg
f6090.jpg
 
11-17 - road - South Island - mountains - f6096.jpg
f6096.jpg
 
11-17 - road - South Island - mountains - f6097.jpg
f6097.jpg
 
11-17 - road - South Island - mountains - f6100.jpg
f6100.jpg
 
11-17 - Wanaka - curiosities - get dizzy, then give way? - f6104.jpg
f6104.jpg
 
11-17 - Wanaka - mountains - f6105.jpg
f6105.jpg
 
11-17 - Wanaka - mountains - f6107.jpg
f6107.jpg
 
11-18 - Wanaka - curiosities - not quite a trough - f6111.jpg
f6111.jpg
 
11-18 - Wanaka - food, meals - f6112.jpg
f6112.jpg
 
11-18 - Wanaka - food, meals - rocks for decoration? - f6115.jpg
f6115.jpg
 
11-18 - Wanaka - mountains - f6116.jpg
f6116.jpg
 
11-18 - Wanaka - art & statues - f6117.jpg
f6117.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - mountains - f6118.jpg
f6118.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - art & statues - f6120.jpg
f6120.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - people - f6122.jpg
f6122.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - art & statues - f6125.jpg
f6125.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - flowers - lupine - f6126.jpg
f6126.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - mountains - Iron Montain (future hike) - f6128.jpg
f6128.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - mountains - f6129.jpg
f6129.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - people - f6130.jpg
f6130.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - people - f6131.jpg
f6131.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - people - f6133.jpg
f6133.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - people - f6135.jpg
f6135.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - birds - f6138.jpg
f6138.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - flowers - golden lupine - f6139.jpg
f6139.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - mountains - f6141.jpg
f6141.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - birds - f6142.jpg
f6142.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - rocks - n0651.jpg
n0651.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - trees - f6155.jpg
f6155.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - birds - f6156.jpg
f6156.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - signs - f6159.jpg
f6159.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - art & statues - f6160.jpg
f6160.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - trees - f6161.jpg
f6161.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - trees - f6162.jpg
f6162.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - trees - f6163.jpg
f6163.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - mountains - f6166.jpg
f6166.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - mountains - Iron Mountain - f6167.jpg
f6167.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - art & statues - timeline - f6168.jpg
f6168.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - art & statues - timeline - f6169.jpg
f6169.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - art & statues - timeline - f6170.jpg
f6170.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - art & statues - f6171.jpg
f6171.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - flowers - f6172.jpg
f6172.jpg
 
11-18 - Glendhu Bay Track - art & statues - f6174.jpg
f6174.jpg
 
11-18 - Wanaka - structures - earthqake design? - f6175.jpg
f6175.jpg
 
11-18 - Wanaka - mountains - f6176.jpg
f6176.jpg
 
11-18 - Wanaka - mountains - f6180.jpg
f6180.jpg
 
11-18 - McRae Farm - people - f6181.jpg
f6181.jpg
 
11-18 - McRae Farm - animals - #1 farmhand? - f6182.jpg
f6182.jpg
 
11-18 - McRae Farm - trees - f6183.jpg
f6183.jpg
 
11-18 - McRae Farm - mountains - f6184.jpg
f6184.jpg
 
11-18 - McRae Farm - people - f6186.jpg
f6186.jpg
 
11-18 - McRae Farm - flowers - f6187.jpg
f6187.jpg
 
11-18 - McRae Farm - plants - f6188.jpg
f6188.jpg
 
11-18 - McRae Farm - flowers - f6189.jpg
f6189.jpg
 
11-18 - McRae Farm - flowers - peonies - f6192.jpg
f6192.jpg
 
11-18 - McRae Farm - plants - f6193.jpg
f6193.jpg
 
11-18 - McRae Farm - animals - f6194.jpg
f6194.jpg
 
11-18 - McRae Farm - buildings - farmhouse - f6196.jpg
f6196.jpg
 
11-18 - McRae Farm - flowers - f6198.jpg
f6198.jpg
 
11-18 - McRae Farm - misc - sandbox - f6199.jpg
f6199.jpg
 
11-18 - McRae Farm - animals - f6200.jpg
f6200.jpg
 
11-18 - McRae Farm - mountains - f6201.jpg
f6201.jpg
 
11-18 - McRae Farm - historical - clothes pins - f6202.jpg
f6202.jpg
 
11-18 - McRae Farm - structures - how to hold up a net - f6204.jpg
f6204.jpg
 
11-18 - McRae Farm - mountains - f6205.jpg
f6205.jpg
 
11-18 - McRae Farm - plants - f6206.jpg
f6206.jpg
 
11-18 - McRae Farm - structures - clothes line - f6207.jpg
f6207.jpg
 
11-18 - McRae Farm - structures - mailbox - f6209.jpg
f6209.jpg
 
11-18 - road - South Island - mountains - f6211.jpg
f6211.jpg
 
11-18 - road - South Island - mountains - Iron Mountain, grapes - f6214.jpg
f6214.jpg
 
11-18 - road - South Island - animals - "Horse poo $5.00/bag" - f6215.jpg
f6215.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - f6218.jpg
f6218.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - misc - f6219.jpg
f6219.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - signs - f6221.jpg
f6221.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - people - f6222.jpg
f6222.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - Wanaka - f6224.jpg
f6224.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - people - f6226.jpg
f6226.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - sheep don't like to walk by this - f6229.jpg
f6229.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - Robbie - f6230.jpg
f6230.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - f6231.jpg
f6231.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - f6232.jpg
f6232.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - f6234.jpg
f6234.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - f6235.jpg
f6235.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - f6236.jpg
f6236.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - scenery - f6237.jpg
f6237.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - windbreaks - f6238.jpg
f6238.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - f6239.jpg
f6239.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - f6240.jpg
f6240.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - new development - f6241.jpg
f6241.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - pretty + prickly - f6242.jpg
f6242.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - scenery - Wanaka - f6245.jpg
f6245.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - f6247.jpg
f6247.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - hike - heading down - f6248.jpg
f6248.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - hike - the rocky side - f6249.jpg
f6249.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - people - f6250.jpg
f6250.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - people - f6254.jpg
f6254.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - misc - suburbs - f6255.jpg
f6255.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - plants - n0653.jpg
n0653.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - rocks - eh? - f6256.jpg
f6256.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - f6258.jpg
f6258.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - f6259.jpg
f6259.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - people - f6263.jpg
f6263.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - mountains - cliff - f6265.jpg
f6265.jpg
 
11-18 - Iron Mountain - curiosities - Puzzling World - f6267.jpg
f6267.jpg
 
11-18 - road - South Island - curiosities - "Men ruin stuff" - f6269.jpg
f6269.jpg
 
11-18 - road - South Island - curiosities - f6270.jpg
f6270.jpg
 
11-18 - road - South Island - misc - f6271.jpg
f6271.jpg
 
11-18 - road - South Island - misc - f6272.jpg
f6272.jpg
 
11-19 - Wanaka - curiosities - Puzzling World - f6274.jpg
f6274.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - animals - frog - f6278.jpg
f6278.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - animals - f6279.jpg
f6279.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - animals - f6280.jpg
f6280.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - animals - gekko? - f6281.jpg
f6281.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - animals - kaka - f6282.jpg
f6282.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - birds - kakariki - f6286.jpg
f6286.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - birds - kakariki - f6290.jpg
f6290.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - animals - rainbow trout - f6291.jpg
f6291.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - birds - f6292.jpg
f6292.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - animals - tuatara - f6296.jpg
f6296.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - birds - kereru - f6302.jpg
f6302.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - birds - f6303.jpg
f6303.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - birds - stoat and kiwi - f6304.jpg
f6304.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - animals - possom - f6305.jpg
f6305.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - animals - possom - f6306.jpg
f6306.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - birds - f6309.jpg
f6309.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - birds - Parson bird - f6310.jpg
f6310.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - birds - f6319.jpg
f6319.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - birds - f6322.jpg
f6322.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - animals - paradise duck - f6326.jpg
f6326.jpg
 
11-19 - Kiwi & Birdlife Park - animals - rolling ad - f6329.jpg
f6329.jpg
 
11-19 - Queenstown - curiosities - who wants an injured taco? - f6331.jpg
f6331.jpg
 
11-19 - Queenstown - curiosities - f6332.jpg
f6332.jpg
 
11-19 - Queenstown - curiosities - No, we did not do this. - f6333.jpg
f6333.jpg
 
11-19 - Queenstown - curiosities - f6336.jpg
f6336.jpg
 
11-19 - Queenstown - curiosities - f6338.jpg
f6338.jpg
 
11-19 - Queenstown - curiosities - f6341.jpg
f6341.jpg
 
11-19 - Queenstown - curiosities - f6342.jpg
f6342.jpg
 
11-19 - Queenstown - curiosities - Fergburger is very popular - f6344.jpg
f6344.jpg
 
11-19 - Queenstown - curiosities - f6345.jpg
f6345.jpg
 
11-19 - Queenstown - curiosities - one-lane bridges are common - f6346.jpg
f6346.jpg
 
11-19 - road - South Island - water - makes sense to have the handle easy to reach - f6349.jpg
f6349.jpg
 
11-19 - Te Anau - birds - f6357.jpg
f6357.jpg
 
11-19 - Te Anau - birds - f6360.jpg
f6360.jpg
 
11-19 - Te Anau - birds - f6361.jpg
f6361.jpg
 
11-19 - Te Anau - birds - f6362.jpg
f6362.jpg
 
11-20 - Kepler Track - signs - f6370.jpg
f6370.jpg
 
11-20 - Kepler Track - signs - f6371.jpg
f6371.jpg
 
11-20 - Kepler Track - people - f6372.jpg
f6372.jpg
 
11-20 - Kepler Track - water - f6373.jpg
f6373.jpg
 
11-20 - Kepler Track - water - surge gates between lakes - f6375.jpg
f6375.jpg
 
11-20 - Kepler Track - water - surge gates between lakes - f6376.jpg
f6376.jpg
 
11-20 - Kepler Track - signs - f6378.jpg
f6378.jpg
 
11-20 - Kepler Track - signs - n0655.jpg
n0655.jpg
 
11-20 - Kepler Track - people - f6379.jpg
f6379.jpg
 
11-20 - Kepler Track - plants - f6380.jpg
f6380.jpg
 
11-20 - Kepler Track - animals - stoat trap - f6381.jpg
f6381.jpg
 
11-20 - Kepler Track - water - f6382.jpg
f6382.jpg
 
11-20 - Kepler Track - trees - f6383.jpg
f6383.jpg
 
11-20 - Kepler Track - trees - f6386.jpg
f6386.jpg
 
11-20 - Kepler Track - trees - f6388.jpg
f6388.jpg
 
11-20 - Kepler Track - trees - f6389.jpg
f6389.jpg
 
11-20 - Kepler Track - fungus - f6392.jpg
f6392.jpg
 
11-20 - Kepler Track - plants - f6393.jpg
f6393.jpg
 
11-20 - Kepler Track - trees - f6398.jpg
f6398.jpg
 
11-20 - Kepler Track - water - f6400.jpg
f6400.jpg
 
11-20 - Kepler Track - fungus - f6401.jpg
f6401.jpg
 
11-20 - Kepler Track - fungus - f6403.jpg
f6403.jpg
 
11-20 - Kepler Track - water - f6405.jpg
f6405.jpg
 
11-20 - Kepler Track - fungus - f6406.jpg
f6406.jpg
 
11-20 - Kepler Track - fungus - f6407.jpg
f6407.jpg
 
11-20 - Kepler Track - fungus - f6409.jpg
f6409.jpg
 
11-20 - Kepler Track - fungus - grown around a twig - f6414.jpg
f6414.jpg
 
11-20 - Kepler Track - plants - f6417.jpg
f6417.jpg
 
11-20 - Kepler Track - trees - f6419.jpg
f6419.jpg
 
11-20 - Kepler Track - bridges - f6420.jpg
f6420.jpg
 
11-20 - Kepler Track - people - f6421.jpg
f6421.jpg
 
11-20 - Kepler Track - people - end of track - f6424.jpg
f6424.jpg
 
11-20 - Te Anau Glowworm Caves - boats - f6425.jpg
f6425.jpg
 
11-20 - Te Anau Glowworm Caves - planes - f6428.jpg
f6428.jpg
 
11-20 - Te Anau Glowworm Caves - people - f6430.jpg
f6430.jpg
 
11-20 - Te Anau Glowworm Caves - boats - f6432.jpg
f6432.jpg
 
11-20 - Te Anau Glowworm Caves - mountains - f6435.jpg
f6435.jpg
 
11-20 - Te Anau Glowworm Caves - water - f6436.jpg
f6436.jpg
 
11-20 - Te Anau Glowworm Caves - misc - f6439.jpg
f6439.jpg
 
11-20 - Te Anau Glowworm Caves - signs - f6441.jpg
f6441.jpg
 
11-20 - Te Anau - misc - rainbow - f6443.jpg
f6443.jpg
 
11-20 - Te Anau - flowers - lupine - f6444.jpg
f6444.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - mountains - f6460.jpg
f6460.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - mountains - f6466.jpg
f6466.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - mountains - f6468.jpg
f6468.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - water - Hehe (it was raining) - f6469.jpg
f6469.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - mountains - f6470.jpg
f6470.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - curiosities - f6471.jpg
f6471.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - signs - f6472.jpg
f6472.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - transportation - f6473.jpg
f6473.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - people - f6474.jpg
f6474.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - trees - f6476.jpg
f6476.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - f6483.jpg
f6483.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - cascade - f6487.jpg
f6487.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - f6491.jpg
f6491.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - birds - kea - f6499.jpg
f6499.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - birds - kea - f6503.jpg
f6503.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - birds - kea - f6505.jpg
f6505.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - f6506.jpg
f6506.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - f6516.jpg
f6516.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - snow - f6518.jpg
f6518.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - f6521.jpg
f6521.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - mountains - the pass - f6524.jpg
f6524.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - f6525.jpg
f6525.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - f6526.jpg
f6526.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - mountains - tunnel through pass - f6527.jpg
f6527.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - mountains - f6528.jpg
f6528.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - signs - f6529.jpg
f6529.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - mountains - f6531.jpg
f6531.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - mountains - en? - f6532.jpg
f6532.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - mountains - f6541.jpg
f6541.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - birds - kea - f6543.jpg
f6543.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - birds - kea - f6544.jpg
f6544.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - trees - f6545.jpg
f6545.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - ferns, palms, epiphytes - f6546.jpg
f6546.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - ferns, palms, epiphytes - f6547.jpg
f6547.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - trees - f6548.jpg
f6548.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - f6549.jpg
f6549.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - f6550.jpg
f6550.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - trees - f6551.jpg
f6551.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - plants - f6553.jpg
f6553.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - trees - f6554.jpg
f6554.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - trees - f6555.jpg
f6555.jpg
 
11-21 - Te Anau to Milford Sound - waterfalls - serious erosion - f6556.jpg
f6556.jpg
 
11-21 - falls - waterfalls - f6557.jpg
f6557.jpg
 
11-21 - falls - waterfalls - serious erosion - f6559.jpg
f6559.jpg
 
11-21 - falls - waterfalls - serious erosion - f6560.jpg
f6560.jpg
 
11-21 - falls - waterfalls - f6562.jpg
f6562.jpg
 
11-21 - falls - waterfalls - f6563.jpg
f6563.jpg
 
11-21 - falls - people - f6564.jpg
f6564.jpg
 
11-21 - falls - trees - f6565.jpg
f6565.jpg
 
11-21 - falls - people - f6567.jpg
f6567.jpg
 
11-21 - falls - ferns, palms, epiphytes - f6571.jpg
f6571.jpg
 
11-21 - falls - trees - f6572.jpg
f6572.jpg
 
11-21 - falls - birds - Mmmm, rubber gasket - f6576.jpg
f6576.jpg
 
11-21 - falls - birds - kea - f6578.jpg
f6578.jpg
 
11-21 - Milford Sound - boats - f6581.jpg
f6581.jpg
 
11-21 - Milford Sound - boats - f6583.jpg
f6583.jpg
 
11-21 - Milford Sound - boats - f6584.jpg
f6584.jpg
 
11-21 - Milford Sound - boats - f6587.jpg
f6587.jpg
 
11-21 - Milford Sound - boats - kayakers - f6589.jpg
f6589.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - cascade can't make it to the bottom - f6590.jpg
f6590.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6591.jpg
f6591.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6593.jpg
f6593.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6594.jpg
f6594.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6595.jpg
f6595.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6596.jpg
f6596.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6598.jpg
f6598.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6599.jpg
f6599.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6600.jpg
f6600.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6601.jpg
f6601.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6602.jpg
f6602.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6605.jpg
f6605.jpg
 
11-21 - Milford Sound - mountains - f6606.jpg
f6606.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6608.jpg
f6608.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6609.jpg
f6609.jpg
 
11-21 - Milford Sound - misc - n0657.jpg
n0657.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6610.jpg
f6610.jpg
 
11-21 - Milford Sound - people - n0659.jpg
n0659.jpg
 
11-21 - Milford Sound - people - cascades - n0660.jpg
n0660.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6612.jpg
f6612.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6613.jpg
f6613.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6615.jpg
f6615.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6616.jpg
f6616.jpg
 
11-21 - Milford Sound - people - n0661.jpg
n0661.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - up close - f6617.jpg
f6617.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - up close - f6620.jpg
f6620.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - up close - f6621.jpg
f6621.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - up close - f6622.jpg
f6622.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - n0662.jpg
n0662.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - n0663.jpg
n0663.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6626.jpg
f6626.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6627.jpg
f6627.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6629.jpg
f6629.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6630.jpg
f6630.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6632.jpg
f6632.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6633.jpg
f6633.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6635.jpg
f6635.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6636.jpg
f6636.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6637.jpg
f6637.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6638.jpg
f6638.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6640.jpg
f6640.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6641.jpg
f6641.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6644.jpg
f6644.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6645.jpg
f6645.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6646.jpg
f6646.jpg
 
11-21 - Milford Sound - animals - seals - f6648.jpg
f6648.jpg
 
11-21 - Milford Sound - animals - seals - f6651.jpg
f6651.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6653.jpg
f6653.jpg
 
11-21 - Milford Sound - animals - dolphins - s6670.jpg
s6670.jpg
 
11-21 - Milford Sound - animals - dolphins - s6697.jpg
s6697.jpg
 
11-21 - Milford Sound - animals - dolphins - s6710.jpg
s6710.jpg
 
11-21 - Milford Sound - animals - dolphins - s6744.jpg
s6744.jpg
 
11-21 - Milford Sound - animals - s6745.jpg
s6745.jpg
 
11-21 - Milford Sound - animals - dolphins - s6811.jpg
s6811.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6880.jpg
f6880.jpg
 
11-21 - Milford Sound - animals - f6882.jpg
f6882.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6884.jpg
f6884.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6887.jpg
f6887.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6890.jpg
f6890.jpg
 
11-21 - Milford Sound - people - f6893.jpg
f6893.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6894.jpg
f6894.jpg
 
11-21 - Milford Sound - boats - f6895.jpg
f6895.jpg
 
11-21 - Milford Sound - mountains - f6897.jpg
f6897.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6900.jpg
f6900.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6901.jpg
f6901.jpg
 
11-21 - Milford Sound - waterfalls - f6905.jpg
f6905.jpg
 
11-21 - Milford Sound - boats - f6910.jpg
f6910.jpg
 
11-21 - Milford Sound - people - f6912.jpg
f6912.jpg
 
11-21 - road - South Island - curiosities - "They have right-of-way on this 1-lane bridge" - f6913.jpg
f6913.jpg
 
11-21 - Milford Sound - water - f6914.jpg
f6914.jpg
 
11-21 - road - South Island - water - f6917.jpg
f6917.jpg
 
11-21 - road - South Island - waterfalls - f6919.jpg
f6919.jpg
 
11-21 - road - South Island - water - f6922.jpg
f6922.jpg
 
11-21 - road - South Island - water - f6924.jpg
f6924.jpg
 
11-21 - road - South Island - animals - white striped? - f6927.jpg
f6927.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - flowers - f6928.jpg
f6928.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - curiosities - one place to hang the laundry - f6930.jpg
f6930.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - pig whisperer? - f6931.jpg
f6931.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - (Judy's favorite) - f6932.jpg
f6932.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6933.jpg
f6933.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6934.jpg
f6934.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6936.jpg
f6936.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - pigs and chickens - f6938.jpg
f6938.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - alpaca - n0664.jpg
n0664.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6939.jpg
f6939.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6941.jpg
f6941.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - n0665.jpg
n0665.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - alpaca - f6942.jpg
f6942.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - n0667.jpg
n0667.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - n0668.jpg
n0668.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6950.jpg
f6950.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - alpacas - n0669.jpg
n0669.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6952.jpg
f6952.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6954.jpg
f6954.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6956.jpg
f6956.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - haircut time! - f6957.jpg
f6957.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6958.jpg
f6958.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6959.jpg
f6959.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - SMILE - f6960.jpg
f6960.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6962.jpg
f6962.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - types of wool - f6963.jpg
f6963.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6965.jpg
f6965.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - broom hybrid? - f6967.jpg
f6967.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6968.jpg
f6968.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6970.jpg
f6970.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6971.jpg
f6971.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6974.jpg
f6974.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - n0671.jpg
n0671.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6975.jpg
f6975.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - plants - violets, leeks, chard, etc - f6976.jpg
f6976.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - flowers - f6977.jpg
f6977.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - signs - f6978.jpg
f6978.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - goats - f6979.jpg
f6979.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - goats - f6980.jpg
f6980.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - goats - f6982.jpg
f6982.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6985.jpg
f6985.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6986.jpg
f6986.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6987.jpg
f6987.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6988.jpg
f6988.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - Too close! - f6989.jpg
f6989.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - Yes, he could get back - f6990.jpg
f6990.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6991.jpg
f6991.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - "Don't you like my right side better?" - f6993.jpg
f6993.jpg
 
11-21 - Stonehenge Farm - animals - f6995.jpg
f6995.jpg
 
11-21 - Te Anau - art & statues - f6997.jpg
f6997.jpg
 
11-21 - Te Anau - curiosities - the Cinema's car - f6998.jpg
f6998.jpg
 
11-21 - Te Anau - curiosities - f6999.jpg
f6999.jpg
 
11-21 - Te Anau - food, meals - The Fat Duck - f7001.jpg
f7001.jpg
 
11-22 - Te Anau - water - f7002.jpg
f7002.jpg
 
11-22 - Te Anau - water - f7004.jpg
f7004.jpg
 
11-22 - Te Anau - animals - somebody took the venison - f7011.jpg
f7011.jpg
 
11-22 - Te Anau - water - rainbow - f7012.jpg
f7012.jpg
 
11-22 - Te Anau - trees - f7014.jpg
f7014.jpg
 
11-22 - Te Anau - water - f7015.jpg
f7015.jpg
 
11-22 - Te Anau - water - f7017.jpg
f7017.jpg
 
11-22 - Te Anau - people - f7018.jpg
f7018.jpg
 
11-22 - Te Anau - people - f7023.jpg
f7023.jpg
 
11-22 - Te Anau - people - f7027.jpg
f7027.jpg
 
11-22 - Te Anau - plants - f7028.jpg
f7028.jpg
 
11-22 - Te Anau - mountains - f7029.jpg
f7029.jpg
 
11-22 - Te Anau - misc - f7031.jpg
f7031.jpg
 
11-22 - Te Anau - misc - f7033.jpg
f7033.jpg
 
11-22 - Te Anau - birds - f7034.jpg
f7034.jpg
 
11-22 - Te Anau - birds - f7036.jpg
f7036.jpg
 
11-22 - Te Anau - plants - f7037.jpg
f7037.jpg
 
11-22 - Te Anau - boats - f7039.jpg
f7039.jpg
 
11-22 - Te Anau - buildings - bar with a religous past? - f7041.jpg
f7041.jpg
 
11-22 - road - South Island - trees - f7044.jpg
f7044.jpg
 
11-22 - road - South Island - trees - forest equivalent of a Mohawk? - f7045.jpg
f7045.jpg
 
11-22 - road - South Island - plants - tufts - f7047.jpg
f7047.jpg
 
11-22 - road - South Island - plants - tufts - f7053.jpg
f7053.jpg
 
11-22 - road - South Island - buildings - Five Rivers Station - f7054.jpg
f7054.jpg
 
11-22 - road - South Island - curiosities - teapot - f7055.jpg
f7055.jpg
 
11-22 - road - South Island - food, meals - f7056.jpg
f7056.jpg
 
11-22 - road - South Island - food, meals - f7057.jpg
f7057.jpg
 
11-22 - road - South Island - animals - f7058.jpg
f7058.jpg
 
11-22 - road - South Island - animals - f7059.jpg
f7059.jpg
 
11-22 - road - South Island - trees - ill-designed windbreak? - f7061.jpg
f7061.jpg
 
11-22 - road - South Island - transportation - f7064.jpg
f7064.jpg
 
11-22 - road - South Island - buildings - f7065.jpg
f7065.jpg
 
11-22 - road - South Island - people - f7066.jpg
f7066.jpg
 
11-22 - road - South Island - structures - f7068.jpg
f7068.jpg
 
11-22 - Hokonui Moonshine Museum - art & statues - just a statue - f7069.jpg
f7069.jpg
 
11-22 - Hokonui Moonshine Museum - historical - Hokonui Moonshine Museum - f7070.jpg
f7070.jpg
 
11-22 - Hokonui Moonshine Museum - historical - f7071.jpg
f7071.jpg
 
11-22 - Hokonui Moonshine Museum - historical - f7072.jpg
f7072.jpg
 
11-22 - Hokonui Moonshine Museum - historical - f7073.jpg
f7073.jpg
 
11-22 - Hokonui Moonshine Museum - historical - f7074.jpg
f7074.jpg
 
11-22 - Hokonui Moonshine Museum - historical - f7075.jpg
f7075.jpg
 
11-22 - Hokonui Moonshine Museum - historical - f7076.jpg
f7076.jpg
 
11-22 - Hokonui Moonshine Museum - historical - f7077.jpg
f7077.jpg
 
11-22 - Hokonui Moonshine Museum - historical - f7078.jpg
f7078.jpg
 
11-22 - Hokonui Moonshine Museum - historical - clever opening - f7079.jpg
f7079.jpg
 
11-22 - road - South Island - curiosities - The road from Gore to Clinton, NZ - f7080.jpg
f7080.jpg
 
11-22 - road - South Island - trees - windbreak - f7083.jpg
f7083.jpg
 
11-22 - road - South Island - curiosities - Clinton is a 5-horse town - f7084.jpg
f7084.jpg
 
11-22 - road - South Island - misc - motel porch in Balclutha - f7085.jpg
f7085.jpg
 
11-22 - road - South Island - trees - windy! - f7088.jpg
f7088.jpg
 
11-22 - yellow-eyed penguin - signs - yellow-eyed penguin - f7089.jpg
f7089.jpg
 
11-22 - yellow-eyed penguin - hike - note "hide" on left - f7091.jpg
f7091.jpg
 
11-22 - yellow-eyed penguin - birds - f7092.jpg
f7092.jpg
 
11-22 - yellow-eyed penguin - birds - f7107.jpg
f7107.jpg
 
11-22 - yellow-eyed penguin - birds - f7109.jpg
f7109.jpg
 
11-22 - yellow-eyed penguin - birds - f7111.jpg
f7111.jpg
 
11-22 - yellow-eyed penguin - birds - f7112.jpg
f7112.jpg
 
11-22 - yellow-eyed penguin - birds - f7115.jpg
f7115.jpg
 
11-22 - yellow-eyed penguin - people - the hide - f7118.jpg
f7118.jpg
 
11-22 - yellow-eyed penguin - scenery - f7120.jpg
f7120.jpg
 
11-22 - lighthouse - rocks - f7121.jpg
f7121.jpg
 
11-22 - lighthouse - birds - spoonbils - f7122.jpg
f7122.jpg
 
11-22 - lighthouse - people - f7125.jpg
f7125.jpg
 
11-22 - lighthouse - trees - f7126.jpg
f7126.jpg
 
11-22 - lighthouse - trees - f7127.jpg
f7127.jpg
 
11-22 - lighthouse - people - n0672.jpg
n0672.jpg
 
11-22 - lighthouse - rocks - f7128.jpg
f7128.jpg
 
11-22 - lighthouse - mountains - n0673.jpg
n0673.jpg
 
11-22 - lighthouse - structures - f7129.jpg
f7129.jpg
 
11-22 - lighthouse - people - n0674.jpg
n0674.jpg
 
11-22 - lighthouse - rocks - f7132.jpg
f7132.jpg
 
11-22 - lighthouse - rocks - f7133.jpg
f7133.jpg
 
11-22 - lighthouse - people - n0675.jpg
n0675.jpg
 
11-22 - lighthouse - structures - f7135.jpg
f7135.jpg
 
11-22 - lighthouse - rocks - f7136.jpg
f7136.jpg
 
11-22 - lighthouse - rocks - f7137.jpg
f7137.jpg
 
11-22 - lighthouse - rocks - f7138.jpg
f7138.jpg
 
11-22 - lighthouse - signs - f7141.jpg
f7141.jpg
 
11-22 - lighthouse - people - f7143.jpg
f7143.jpg
 
11-22 - lighthouse - mountains - f7144.jpg
f7144.jpg
 
11-22 - lighthouse - people - n0677.jpg
n0677.jpg
 
11-22 - lighthouse - people - f7146.jpg
f7146.jpg
 
11-23 - road - South Island - curiosities - f7147.jpg
f7147.jpg
 
11-23 - road - South Island - curiosities - f7149.jpg
f7149.jpg
 
11-23 - coast - signs - f7150.jpg
f7150.jpg
 
11-23 - coast - signs - f7151.jpg
f7151.jpg
 
11-23 - coast - water - f7152.jpg
f7152.jpg
 
11-23 - coast - plants - seaweed? - f7156.jpg
f7156.jpg
 
11-23 - coast - water - blowing sand - f7159.jpg
f7159.jpg
 
11-23 - coast - water - f7162.jpg
f7162.jpg
 
11-23 - coast - plants - f7163.jpg
f7163.jpg
 
11-23 - coast - water - f7164.jpg
f7164.jpg
 
11-23 - coast - water - f7166.jpg
f7166.jpg
 
11-23 - coast - trees - f7167.jpg
f7167.jpg
 
11-23 - coast - plants - f7168.jpg
f7168.jpg
 
11-23 - coast - plants - f7169.jpg
f7169.jpg
 
11-23 - coast - water - f7173.jpg
f7173.jpg
 
11-23 - coast - water - f7174.jpg
f7174.jpg
 
11-23 - coast - curiosities - f7175.jpg
f7175.jpg
 
11-23 - coast - curiosities - f7176.jpg
f7176.jpg
 
11-23 - coast - water - f7183.jpg
f7183.jpg
 
11-23 - coast - water - f7186.jpg
f7186.jpg
 
11-23 - coast - water - f7187.jpg
f7187.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7189.jpg
f7189.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7190.jpg
f7190.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7191.jpg
f7191.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7192.jpg
f7192.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7194.jpg
f7194.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7195.jpg
f7195.jpg
 
11-23 - The Catlins - water - f7196.jpg
f7196.jpg
 
11-23 - The Catlins - ferns, palms, epiphytes - f7197.jpg
f7197.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7198.jpg
f7198.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7199.jpg
f7199.jpg
 
11-23 - The Catlins - plants - f7200.jpg
f7200.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7201.jpg
f7201.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7202.jpg
f7202.jpg
 
11-23 - The Catlins - ferns, palms, epiphytes - f7203.jpg
f7203.jpg
 
11-23 - The Catlins - water - f7205.jpg
f7205.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7206.jpg
f7206.jpg
 
11-23 - The Catlins - water - f7207.jpg
f7207.jpg
 
11-23 - The Catlins - water - f7208.jpg
f7208.jpg
 
11-23 - The Catlins - ferns, palms, epiphytes - f7209.jpg
f7209.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7211.jpg
f7211.jpg
 
11-23 - The Catlins - waterfalls - f7213.jpg
f7213.jpg
 
11-23 - The Catlins - waterfalls - f7214.jpg
f7214.jpg
 
11-23 - The Catlins - waterfalls - f7216.jpg
f7216.jpg
 
11-23 - The Catlins - waterfalls - f7217.jpg
f7217.jpg
 
11-23 - The Catlins - waterfalls - f7222.jpg
f7222.jpg
 
11-23 - The Catlins - waterfalls - f7223.jpg
f7223.jpg
 
11-23 - The Catlins - waterfalls - f7227.jpg
f7227.jpg
 
11-23 - The Catlins - trees - f7229.jpg
f7229.jpg
 
11-23 - The Catlins - food, meals - f7231.jpg
f7231.jpg
 
11-23 - The Catlins - food, meals - f7234.jpg
f7234.jpg
 
11-23 - The Catlins - food, meals - f7235.jpg
f7235.jpg
 
11-23 - The Catlins - food, meals - All others with be TOAD - f7236.jpg
f7236.jpg
 
11-23 - The Catlins - food, meals - meat pie - f7238.jpg
f7238.jpg
 
11-23 - The Catlins - art & statues - f7239.jpg
f7239.jpg
 
11-23 - The Catlins - food, meals - f7240.jpg
f7240.jpg
 
11-23 - The Catlins - curiosities - f7241.jpg
f7241.jpg
 
11-23 - The Catlins - water - f7244.jpg
f7244.jpg
 
11-23 - Farewell - people - Judy, our wonderful leader - f7245.jpg
f7245.jpg
 
11-23 - Farewell - people - f7246.jpg
f7246.jpg
 
11-23 - Farewell - people - f7247.jpg
f7247.jpg
 
11-23 - Farewell - people - singing - f7248.jpg
f7248.jpg
 
11-23 - Farewell - people - f7249.jpg
f7249.jpg
 
11-23 - Farewell - people - singing - f7254.jpg
f7254.jpg
 
11-23 - Farewell - food, meals - f7257.jpg
f7257.jpg
 
11-23 - Farewell - food, meals - f7258.jpg
f7258.jpg
 
11-24 - Dunedin - buildings - f7259.jpg
f7259.jpg
 
11-24 - Dunedin - structures - phone / wifi booth / tardis - f7260.jpg
f7260.jpg
 
11-24 - Dunedin - curiosities - since when? - f7261.jpg
f7261.jpg
 
11-24 - Dunedin - buildings - lot of stone used - f7262.jpg
f7262.jpg
 
11-24 - Dunedin - scenery - f7263.jpg
f7263.jpg
 
11-24 - Dunedin - scenery - f7264.jpg
f7264.jpg
 
11-24 - Dunedin - people - f7265.jpg
f7265.jpg
 
11-24 - Dunedin - scenery - f7266.jpg
f7266.jpg
 
11-24 - Dunedin - scenery - f7267.jpg
f7267.jpg
 
11-24 - Dunedin - boats - f7269.jpg
f7269.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - signs - f7270.jpg
f7270.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - plants - Marlborough rock daisy - f7271.jpg
f7271.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - plants - f7272.jpg
f7272.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - signs - f7273.jpg
f7273.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - plants - big enough? rhododendron - f7274.jpg
f7274.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - trees - f7275.jpg
f7275.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - flowers - f7276.jpg
f7276.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - plants - f7277.jpg
f7277.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - flowers - f7278.jpg
f7278.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - trees - f7279.jpg
f7279.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - ferns, palms, epiphytes - f7280.jpg
f7280.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - flowers - rhododendron - f7281.jpg
f7281.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - plants - f7282.jpg
f7282.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - plants - f7283.jpg
f7283.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - trees - f7284.jpg
f7284.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - birds - f7291.jpg
f7291.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - art & statues - f7292.jpg
f7292.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - birds - f7293.jpg
f7293.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - birds - f7294.jpg
f7294.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - art & statues - f7295.jpg
f7295.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - curiosities - f7296.jpg
f7296.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - plants - dinosaur feet? - f7297.jpg
f7297.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - plants - f7298.jpg
f7298.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - flowers - rhododendron - f7299.jpg
f7299.jpg
 
11-24 - Dunedin Botanic Garden - buildings - f7300.jpg
f7300.jpg
 
11-24 - Dunedin - art & statues - f7301.jpg
f7301.jpg
 
11-24 - Otago University - signs - f7302.jpg
f7302.jpg
 
11-24 - Otago University - curiosities - be careful what you do at this University! - f7304.jpg
f7304.jpg
 
11-24 - Otago University - buildings - f7305.jpg
f7305.jpg
 
11-24 - Otago University - people - f7306.jpg
f7306.jpg
 
11-24 - Otago University - rocks - f7307.jpg
f7307.jpg
 
11-24 - Otago University - buildings - f7308.jpg
f7308.jpg
 
11-24 - Otago University - art & statues - f7309.jpg
f7309.jpg
 
11-24 - Otago University - buildings - library - f7310.jpg
f7310.jpg
 
11-24 - Otago University - buildings - library - f7311.jpg
f7311.jpg
 
11-24 - Otago University - buildings - library - f7312.jpg
f7312.jpg
 
11-24 - Otago University - buildings - library's computers - f7313.jpg
f7313.jpg
 
11-24 - Otago University - transportation - Toyota FunCargo - f7314.jpg
f7314.jpg
 
11-24 - Otago University - buildings - Otago Stadium - f7316.jpg
f7316.jpg
 
11-24 - Otago University - buildings - Otago Stadium - f7317.jpg
f7317.jpg
 
11-24 - Otago University - buildings - Otago Stadium - f7318.jpg
f7318.jpg
 
11-24 - Dunedin - trees - f7320.jpg
f7320.jpg
 
11-24 - Dunedin - buildings - Cadbury - f7322.jpg
f7322.jpg
 
11-24 - Dunedin - structures - f7324.jpg
f7324.jpg
 
11-24 - Dunedin - buildings - ornate train station - f7325.jpg
f7325.jpg
 
11-24 - Dunedin - buildings - ornate train station - f7326.jpg
f7326.jpg
 
11-24 - Dunedin - buildings - railway station - f7328.jpg
f7328.jpg
 
11-24 - Dunedin - signs - f7329.jpg
f7329.jpg
 
11-24 - Dunedin - transportation - rail repair train - f7330.jpg
f7330.jpg
 
11-24 - Dunedin - transportation - rail repair train - f7331.jpg
f7331.jpg
 
11-24 - Dunedin - curiosities - f7332.jpg
f7332.jpg
 
11-24 - Dunedin - buildings - Presybyterian - f7333.jpg
f7333.jpg
 
11-24 - Dunedin - buildings - School of Tourism & 7/11 - f7334.jpg
f7334.jpg
 
11-24 - Dunedin - birds - f7335.jpg
f7335.jpg
 
11-24 - Dunedin - art & statues - f7336.jpg
f7336.jpg
 
11-24 - Dunedin - people - Nikki, the jolly intern - f7339.jpg
f7339.jpg
 
11-24 - Dunedin - people - sad farewells - f7340.jpg
f7340.jpg
 
11-24 - Dunedin - misc - "We're going to a magic show" - f7341.jpg
f7341.jpg
 
11-24 - Dunedin - misc - "We're going to a magic show" - f7342.jpg
f7342.jpg
 
11-24 - Dunedin - signs - "Wear a possum, save a kiwi" - f7343.jpg
f7343.jpg
 
11-24 - Dunedin - people - waiting for bus - n0678.jpg
n0678.jpg
 
11-24 - Dunedin - flowers - f7344.jpg
f7344.jpg
 
11-24 - Dunedin - bridges - f7345.jpg
f7345.jpg
 
11-24 - Dunedin - planes - Dunedin Airport - f7349.jpg
f7349.jpg
 
11-24 - Dunedin - planes - Dunedin Airport - f7350.jpg
f7350.jpg
 
11-24 - Dunedin - curiosities - subtext: "See, we're not really Scottish" - f7351.jpg
f7351.jpg
 
11-24 - flight - scenery - windbreaks - f7353.jpg
f7353.jpg
 
11-24 - flight - scenery - f7354.jpg
f7354.jpg
 
11-24 - flight - scenery - f7355.jpg
f7355.jpg
 
11-24 - flight - scenery - windbreaks, mountains - f7356.jpg
f7356.jpg
 
11-24 - flight - scenery - river - f7358.jpg
f7358.jpg
 
11-24 - flight - scenery - curious pattern - f7359.jpg
f7359.jpg
 
    [index]