2017-08-02   —   2017-08-03   —   2017-08-04   —   2017-08-05   —   2017-08-06   —   2017-08-07   —   2017-08-08   —   2017-08-09   —   2017-08-10       [index]
St. Gallen - food - d3161b.jpg
d3161b.jpg
 
St. Gallen - buildings - f0477.jpg
f0477.jpg
 
St. Gallen - buildings - St Gallen Bahnhof - f0479.jpg
f0479.jpg
 
St. Gallen - trains - f0480.jpg
f0480.jpg
 
on train - trains - (table in train car) - f0482.jpg
f0482.jpg
 
on train - trains - f0484.jpg
f0484.jpg
 
on train - scenery - f0486.jpg
f0486.jpg
 
Luzern - water - d4004.jpg
d4004.jpg
 
Luzern - water - d4077.jpg
d4077.jpg
 
Luzern - trains - d4219.jpg
d4219.jpg
 
Luzern - trains - f0487.jpg
f0487.jpg
 
Luzern - art - d4598.jpg
d4598.jpg
 
Luzern - food - automated carver - f0488.jpg
f0488.jpg
 
Luzern - buildings - d4797.jpg
d4797.jpg
 
Luzern - statues - f0489.jpg
f0489.jpg
 
Luzern - bridges - f0490.jpg
f0490.jpg
 
Luzern - buildings - f0491.jpg
f0491.jpg
 
Luzern - buildings - f0495.jpg
f0495.jpg
 
Luzern - bridges - d4839.jpg
d4839.jpg
 
Luzern - bridges - f0499.jpg
f0499.jpg
 
Luzern - bridges - f0500.jpg
f0500.jpg
 
Luzern - buildings - d4912.jpg
d4912.jpg
 
Luzern - art - f0502.jpg
f0502.jpg
 
Luzern - fountains - d4956.jpg
d4956.jpg
 
Luzern - art - f0503.jpg
f0503.jpg
 
Luzern - art - f0504.jpg
f0504.jpg
 
Luzern - art - f0505.jpg
f0505.jpg
 
Luzern - humor - d4986.jpg
d4986.jpg
 
Luzern - animals - f0506.jpg
f0506.jpg
 
Luzern - water - f0507.jpg
f0507.jpg
 
Luzern - doors - d4998.jpg
d4998.jpg
 
Luzern - water - f0513.jpg
f0513.jpg
 
Luzern - water - f0514.jpg
f0514.jpg
 
Luzern - water - f0516.jpg
f0516.jpg
 
Luzern - buildings - d5069.jpg
d5069.jpg
 
Luzern - buildings - d5089a.jpg
d5089a.jpg
 
Luzern - fountains - f0517.jpg
f0517.jpg
 
Luzern - bridges - f0518.jpg
f0518.jpg
 
Luzern - water - f0520.jpg
f0520.jpg
 
Luzern - people - d5120a.jpg
d5120a.jpg
 
Luzern - buildings - d5120b.jpg
d5120b.jpg
 
Luzern - bridges - f0522.jpg
f0522.jpg
 
Luzern - water - f0523.jpg
f0523.jpg
 
Luzern - people - d5146.jpg
d5146.jpg
 
Luzern - water - mystery mechanism - f0525.jpg
f0525.jpg
 
Luzern - people - d5149.jpg
d5149.jpg
 
Luzern - water - f0526.jpg
f0526.jpg
 
Luzern - water - d5159b.jpg
d5159b.jpg
 
Luzern - people - d5175.jpg
d5175.jpg
 
Luzern - people - d5176.jpg
d5176.jpg
 
Luzern - people - d5179.jpg
d5179.jpg
 
Luzern - people - d5180.jpg
d5180.jpg
 
Luzern - cathedrals - f0528.jpg
f0528.jpg
 
Luzern - water - the winner is... - d5191a.jpg
d5191a.jpg
 
Luzern - fountains - f0529.jpg
f0529.jpg
 
Luzern - buildings - d5233.jpg
d5233.jpg
 
Luzern - art - f0531.jpg
f0531.jpg
 
Luzern - art - f0533.jpg
f0533.jpg
 
Luzern - buildings - f0535.jpg
f0535.jpg
 
Luzern - fountains - and oriel with pedistal - f0537.jpg
f0537.jpg
 
Luzern - art - f0538.jpg
f0538.jpg
 
Luzern - art - f0539.jpg
f0539.jpg
 
Luzern - fountains - d5273.jpg
d5273.jpg
 
Luzern - art - read what it says - f0540.jpg
f0540.jpg
 
Luzern - fountains - f0542.jpg
f0542.jpg
 
Luzern - activities - f0544.jpg
f0544.jpg
 
Luzern - d5335.jpg
d5335.jpg
 
Luzern - buildings - f0549.jpg
f0549.jpg
 
Luzern - food - d5457.jpg
d5457.jpg
 
Luzern - food - f0551.jpg
f0551.jpg
 
Luzern - food - soup bowl - f0552.jpg
f0552.jpg
 
Luzern - food - f0553.jpg
f0553.jpg
 
Luzern - art - "suffering and joyful" - d5625.jpg
d5625.jpg
 
Luzern - animals - d5804.jpg
d5804.jpg
 
Luzern - animals - f0555.jpg
f0555.jpg
 
Luzern - animals - f0556.jpg
f0556.jpg
 
Luzern Transportation Museum - equipment - a serious drill - f0557.jpg
f0557.jpg
 
Luzern Transportation Museum - equipment - a serious drill - f0560.jpg
f0560.jpg
 
Luzern Transportation Museum - trains - d5920.jpg
d5920.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0561.jpg
f0561.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0562.jpg
f0562.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0563.jpg
f0563.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0564.jpg
f0564.jpg
 
Luzern Transportation Museum - trains - motorized handcar - d5962.jpg
d5962.jpg
 
Luzern Transportation Museum - trains - d6028.jpg
d6028.jpg
 
Luzern Transportation Museum - d6074.jpg
d6074.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0565.jpg
f0565.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0566.jpg
f0566.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - d6144.jpg
d6144.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - cog rail for steep track - f0567.jpg
f0567.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - cog mechanism - f0568.jpg
f0568.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - alternate cog mechanism - f0569.jpg
f0569.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - alternate cog mechanism - f0570.jpg
f0570.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0571.jpg
f0571.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - we can do it - f0573.jpg
f0573.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - d6257b.jpg
d6257b.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - articulated stroller - f0575.jpg
f0575.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - sifting, etc - f0576.jpg
f0576.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - d6308.jpg
d6308.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - hand car and fancy painting - f0577.jpg
f0577.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0578.jpg
f0578.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - steam tricycle - f0579.jpg
f0579.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - with mechanism to move one vehicle to another spot - f0580.jpg
f0580.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - escalator innards - f0582.jpg
f0582.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - about to move something - f0583.jpg
f0583.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0585.jpg
f0585.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - take a crash ride! - f0586.jpg
f0586.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0587.jpg
f0587.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - articulated stroller - f0588.jpg
f0588.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0589.jpg
f0589.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - f0590.jpg
f0590.jpg
 
Luzern Transportation Museum - artifacts - quite a sailing vessel and stand - f0591.jpg
f0591.jpg
 
Luzern - trains - train station - d6882.jpg
d6882.jpg
 
Luzern - trains - train station - f0593.jpg
f0593.jpg
 
on train - mountains - f0598.jpg
f0598.jpg
 
on train - mountains - f0601.jpg
f0601.jpg
 
on train - mountains - d7418.jpg
d7418.jpg
 
on train - scenery - d7472.jpg
d7472.jpg
 
on train - mountains - f0602.jpg
f0602.jpg
 
on train - buildings - f0607.jpg
f0607.jpg
 
on train - scenery - f0611.jpg
f0611.jpg
 
on train - mountains - f0617.jpg
f0617.jpg
 
on train - scenery - d7692.jpg
d7692.jpg
 
on train - mountains - f0627.jpg
f0627.jpg
 
on train - mountains - f0637.jpg
f0637.jpg
 
on train - scenery - d7821.jpg
d7821.jpg
 
on train - scenery - d7883.jpg
d7883.jpg
 
on train - mountains - f0646.jpg
f0646.jpg
 
on train - scenery - d7912.jpg
d7912.jpg
 
on train - mountains - f0654.jpg
f0654.jpg
 
on train - mountains - f0656.jpg
f0656.jpg
 
Interlaken - art - d8053.jpg
d8053.jpg
 
Interlaken - scenery - d8082.jpg
d8082.jpg
 
Interlaken - accommodations - curious rules - f0659.jpg
f0659.jpg
 
Interlaken - accommodations - wall hanging - f0662.jpg
f0662.jpg
 
Interlaken - art - d8428.jpg
d8428.jpg
 
Interlaken - scenery - f0663.jpg
f0663.jpg
 
Interlaken - scenery - f0666.jpg
f0666.jpg
 
Interlaken - scenery - f0667.jpg
f0667.jpg
 
Interlaken - scenery - f0669.jpg
f0669.jpg
 
Interlaken - scenery - f0672.jpg
f0672.jpg
 
Interlaken - scenery - f0674.jpg
f0674.jpg
 
Interlaken - food - d8629.jpg
d8629.jpg
 
2017-08-02   —   2017-08-03   —   2017-08-04   —   2017-08-05   —   2017-08-06   —   2017-08-07   —   2017-08-08   —   2017-08-09   —   2017-08-10       [index]